Novica

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 21. redni seji odgovorila na poziv poslanca Mihe Kordiša v zvezi s pravico do nujne oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.

Vlada težavo nezmožnosti plačevanja stroškov oskrbe z energijo v Sloveniji rešuje v okviru obstoječega socialnega sistema. Znotraj tega se šteje, da so osebe, ki so prejemniki socialne pomoči, sposobne plačati te stroške in niso upravičene do odloga odklopa elektrike, ki je opredeljen v Energetskem zakonu in se nanaša na ranljive odjemalce, ki zaradi premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin niso zmožni zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi predstavljali enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo. Do odloga so upravičene osebe, ki niso prejemniki socialne podpore, a bodo to postali in lahko dokažejo, da jim odklop elektrike ali plina ogroža življenje ali zdravje. Medtem ko je pri nezmožnosti plačila mogoče uporabiti standardne postopke, je pri ogrožanju življenja in zdravja zaradi zelo različnih okoliščin potrebno obravnavati vsak primer posebej in vsega ni mogoče predvideti vnaprej.

Električna energija in zemeljski plin sta, skladno z evropskim in slovenskim pravnim redom, tržno blago. Sistema oskrbe z elektriko in zemeljskim plinom ni mogoče spremeniti v vzporedna socialna sistema. Sistem socialne pomoči mora biti enak za vse prejemnike. Če bi se v okviru socialne pomoči sistematično plačevalo energetsko porabo, bi to socialno pomoč za nekatere dejansko bistveno povišalo, prejemniki pa bi, glede na porabo in način ogrevanja, prejemali zelo različne zneske, ki bi lahko segali tudi do nekaj sto evrov.

Energetski zakon že določa, da  mora distribucijski operater odjemalca pred odklopom obvestiti o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater odobri nujno oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila predložiti. Enako je določeno za zemeljski plin.

Odjemalci so o možnosti odloga odklopa obveščeni že po sedanjem zakonu na skupni kontaktni točki Agencije za energijo. Poleg tega so o tem obveščeni tudi na spletnih straneh distribucijskega operaterja in pred priključitvijo na sistem. Pri gospodinjskih odjemalcih, ki omrežnino in električno energijo plačujejo na eni položnici dobavitelju, neplačilo računa po zakonu ne more biti razlog za odklop. Če odjemalec ne plačuje položnic, ki jih prejme od dobavitelja, dobavitelj ne more zahtevati odklopa, ampak lahko le odpove pogodbo o dobavi in pristopi k izterjavi neplačanih računov. Po prejemu obvestila o odpovedi pogodbe mora distribucijski operater odjemalca vsaj 15 dni pred odklopom obvestiti o odklopu v primeru, da odjemalec ne sklene pogodbe o dobavi z drugim dobaviteljem ali ne zahteva zasilne oskrbe ali ne uveljavlja pravice do odloga odklopa (nujna oskrba).

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika