Novica

Odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije o energetski učinkovitosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2014)D/15159 zaradi neizpolnitve obveznosti iz 4. člena in 2. odstavka 24. člena Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (kršitev št. 2014/2224).

Evropska komisija (EK) je proti Sloveniji dne 17.10.2014 sprožila postopek zaradi nesprejetja dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenovo nacionalnega fonda tako javnih kot zasebnih stanovanjskih in poslovnih stavb in akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2014-2020 (AN-URE 2020).

Slovenija v odgovoru EK pojasnjuje, da je AN-URE 2020 trenutno v medresorskem usklajevanju, njegovo sprejetje pa je načrtovano najkasneje do konca leta 2014.

Glede nesprejetja dolgoročne strategije za prenovo stavb, pa je v odgovoru pojasnjeno, da je bil v novembru zaključen javni postopek izbire pripravljavca strokovnih podlag. Dokončni sprejem strategije s strani Vlade RS je predviden v juliju 2015.


Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika