Novica

Odgovor v zvezi z izplačilom intervencijskih finančnih sredstev elektrodistribucijskim projektom

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Danijela Krivca v zvezi z izplačilom intervencijskih finančnih sredstev elektrodistribucijskim podjetjem.

Višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 320.000 EUR.


V odgovoru je, med drugim, pojasnjeno, da je vlada na 53. redni seji dne 03.04.2014 je sprejela Delni program odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014 v skupni višini 13.000.000 EUR, od tega je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor namenila sredstva v skupni višini 4,8 mio EUR, in sicer 2 mio EUR za vzpostavitev prevoznosti in izvedbo nujnih del na državni cestni infrastrukturi, 2 mio EUR za izvedbo nujnih del na železniški prometni infrastrukturi in 800.000 EUR za izvedbo plačila stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu. Poleg teh 800.000 EUR je za povračilo stroškov agregatov na razpolago še okrog 200.000 EUR od distribucijskega operaterja, kot predvideva 10. člen zakona.

 


Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/2014; v nadaljnjem besedilu: zakon) v 10. členu določa vračilo stroškov uporabe agregatov, ki so bili v tistem času na marsikaterem območju edini vir električne energije. V ta namen je 11.03.2014 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravilo tri obrazce za prijavo zahtevkov. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je prejelo  skupno 2091 vlog, vsota vseh zahtevkov je 3,3 mio EUR. Zahtevkov distribucijskih podjetij je skupno za okrog 1,7 mio EUR. Kolikšen del zahtevanih zneskov bo priznanih, bo znano, ko bodo na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor vse pregledali in izločili neupravičene zahteve (npr. zahtevke brez ustreznih dokazil, zahtevke za povračilo stroškov nakupa agregata, direktno povrnjena trošarina in podobno). Zaradi velikega števila manjkajočih, nejasnih in nepopolnih vlog bo potrebno vlagatelje zaprositi za dopolnila, to bo izvedeno predvidoma do konca junija, ko bodo vse vloge pregledane. Po preteku roka za dopolnitve bomo lahko zneske še enkrat preverili in določili natančen ključ za razdelitev razpoložljivih sredstev na priznane zahtevke, skladen z določili zakona in sklepa vlade.

Od distribucijskih podjetij smo pridobili naslednje podatke o škodi, ki je nastala na omrežju:

 

PodjetjeOcena stroškov sanacijeVerjetno plačilo zavarovalnic Preostali stroški sanacije Od tega intervencijska škoda
mio EUR mio EUR mio EUR mio EUR
Elektro Ljubljana      265216,3
Elektro Maribor      10281,7
Elektro Celje       112,58,51,7
Elektro Primorska     193163,8
Elektro Gorenjska       30,52,51,2
Distribucija skupaj     69135614,7Trenutno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nima na razpolago sredstev, s katerimi bi lahko povrnilo tako velike številke, zato povračila za škodo na omrežju trenutno niso predvidena.


Vir: MzIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika