Novica

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju mestne občine Ljubljana

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela še zadnjega od sedmih Odlokov o načrtu za kakovost zraka, v katerih so opredeljeni ukrepi na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 in sicer za mestno občino Ljubljana.

Načrt za kakovost zraka je narejen za triletno obdobje in se bo uresničeval s podrobnejšimi programi ukrepov, ki bodo usklajeni z lokalnimi skupnostmi. V kolikor tem obdobju ne bo prišlo do izboljšanja kakovosti zunanjega zraka, ki bo zagotavljala skladnost z Direktivo 2008/50/ES, se bo načrt spremenil. V skladu z načelom sorazmernosti, bo pri spremembah načrtov upoštevana tudi možnost zaostritve mejnih emisijskih vrednosti za industrijske onesnaževalce.

Načrt vsebuje več kakor 40 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:

  • spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.),
  • promet (spodbujanje javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest, izdelava in izvajanje mobilnostnih načrtov),
  • druga področja (predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih emisij).

Izvajanje Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju mestne občine Ljubljana zahteva dodatne spodbujevalne ukrepe, predvsem na področju učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti.

Finančne posledice načrta bodo konkretizirane šele s sprejetjem podrobnejših programov ukrepov, prav tako delitev stroškov. Država in občina v roku treh mesecev po sprejetju odloka  skupaj dogovorila prednostne ukrepe, ki se bodo izvajali v naslednjem letu. Velik del ukrepov v načrtu je takšne narave, da zahtevajo minimalne finančne vložke, a imajo  velike učinke na izboljšanje kakovosti zraka. Gre predvsem za usklajene ukrepe na področju ozaveščanja, izobraževanja in komuniciranja. V tem smislu bosta država in občina delovali usklajeno, dogovorjeno pa je, da bodo pri tem sodelovale tudi organizacije civilne družbe.

 


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika