Novica

Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča glede zagotavljanja sredstev za razgradnjo NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 126. redni seji sprejela odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Slovenije glede zagotavljanja sredstev za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, v katerem so vladi naloženi popravljalni ukrepi.

Vlada mora odzivno poročilo Računskemu sodišču predložiti do 20. 3. 2017.

Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor preuči usmeritve, njihove posledice in zakonodajno ureditev področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki glede na organizacijo, način, predmet in pogoje ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter izvede analizo prednosti in pomanjkljivosti različnih možnih organizacijskih oblik Agencije za radioaktivne odpadke.

Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da pripravi predlog besedila Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki bo urejal tudi področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki, in ki ga bo Vlada Republike Slovenije do 30. 6. 2017 poslala Državnemu zboru RS v sprejem. Prav tako je Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da pripravi predlog besedila podzakonskih predpisov, ki bodo urejali organizacijo, način, predmet in pogoje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in jih pošlje Vladi RS v sprejem do 31. 12. 2017.

Ministrstvu za infrastrukturo je vlada naložila, da v sodelovanju s pooblaščenim revizorjem do 31. 12. 2017 izvede posebno revizijo, na podlagi katere bo pregledana, urejena in revidirana dokumentacija, tako da bo na osnovi izvedene revizije mogoče odločiti o vrednosti dosedanjih vlaganj v investicijo za odlagališče NSRAO.

Vlada RS bo najkasneje do 15. 4. 2017 ustanovila medresorsko delovno skupino, ki bo proučila dosedanjo ureditev na področju izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora ter predlagala možne rešitve izplačevanja nadomestil za omejeno rabo prostora glede na njegovo vsebino in njegovega plačnika. V delovno skupino bo imenovala predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za okolje in prostor Uprave RS za jedrsko varnost, Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za infrastrukturo.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika