Novica

Oskrba skupnih kurilnic z zemeljskim plinom

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Z namenom pojasnitve odprtih vprašanj v zvezi z oskrbo z zemeljskim plinom iz skupnih kurilnic je pred dnevi na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek, ki je obravnaval izzive upravnikov večstanovanjskih stavb pri oskrbi skupnih kurilnic v trenutnem obdobju ekstremnega naraščanja cen zemeljskega plina na evropskem trgu.

Ministrstvo za infrastrukturo je v zadnjem času prejelo nekaj vprašanj in pobud na temo oskrbe skupnih kurilnic z zemeljskim plinom in možnostjo uporabe rednega cenika dobaviteljev, ki je namenjen individualni oskrbi manjših odjemalcev zemeljskega plina. Za pojasnitev odprtih vprašanj glede oskrbe z zemeljskim plinom iz skupnih kurilnic je bil sklican sestanek, na katerem so bili prisotni: Zbornica za poslovanje z nepremičninami, Energetska zbornica, Agencija za Energijo, Ministrstvo za okolje in prostor in GIZ distributerjev zemeljskega plina.

Na sestanku so udeleženci predstavili poglede in izzive pri oskrbi skupnih kurilnic, še posebej v teh časih naraščanja cen zemeljskega plina na evropskem trgu, na kar tako upravniki skupnih kurilnic, kot tudi dobavitelji plina nimajo vpliva. Tako pri oskrbi z elektriko kot pri zemeljskem plinu posledično trenutno prihaja do velikih razlik pri ponudbah za oskrbo odjemalcev s strani dobaviteljev, odvisno od njihovega portfolija in obsega možne dobave plina.

Po proučitvi predmetne zakonodaje na področju oskrbe z zemeljskim plinom, je bilo na sestanku izpostavljeno in pojasnjeno naslednje.

Posamezni gospodinjski in tudi mali poslovni odjemalci, ki samostojno odjemajo plin iz omrežja in samostojno sklepajo pogodbo o dobavi z dobaviteljem zemeljskega plina, so šibkejša stranka v odnosu do dobavitelja in so zato po Zakonu o varstvu potrošnikov in tudi po Energetskem zakonu posebej varovani. Zanje dobavitelji objavijo ponujeno ceno za plin, ki pa jo lahko tudi kadarkoli spremenijo. Taki odjemalci sklepajo pogodbo za nedoločen čas, hkrati pa lahko tudi kadarkoli zamenjajo dobavitelja. Plin zanje zakupi dobavitelj sam, glede na ocenjeno količino prodanega plina tem odjemalcem. Če je takih odjemalcev več kot je pričakoval, mora dokupiti plin na trgovalnih vozliščih, danes po zelo visokih cenah. Trenutno ponujene cene za take posamezne odjemalce v Sloveniji se gibljejo med cca. 23 in 55 EUR/MWh. Z letom 2022 nekateri dobavitelji že višajo ceno za nove odjemalce tudi na 125 EUR/MWh.

Vsi ostali večji odjemalci plina iz omrežja, kamor spadajo tudi skupne kurilnice, niso posamični mali odjemalec na plinovodnem omrežju, zato po Energetskem zakonu ali po Zakonu o varstvu potrošnikov niso posebej varovana kategorija. Za ta odjemna mesta upravniki skupnih kurilnic pridobijo več ponudb za dobavo plina in na tej osnovi sprejmejo odločitev, s katerim dobaviteljem bodo sklenili pogodbo o dobavi plina, običajno za obdobje enega leta. Dobavitelj običajno šele po podpisu pogodbe zakupi plin na plinskem vozlišču. Ob skokoviti rasti (ali morebitnemu padcu) cen plina je čas nakupa izredno pomemben, kar je letos izredno močno izpostavljeno in ima enormen vpliv na ceno plina. Upravniki stavb izvajajo postopek zbiranja ponudb za dobavo plina v zelo različnih obdobjih, odvisno tudi od poteka obstoječih pogodb ali morda od nasveta dobavitelja. Glede na letošnjo situacijo na plinskih trgih so posledično tudi pogodbene cene plina za oskrbo skupnih kurilnic v naslednjem letu lahko zelo različne. Na nabavnem plinskem vozlišču CEGH v Avstriji, od koder dobimo večino plina v Slovenijo, so se letos cene plina za oskrbo v letu 2022 gibale od 16 EUR v prvi polovici leta do 88 EUR/MWh na dan 16. 12. 2021. Dne 21. 12. 2021 pa je cena za letno oskrbo znašala že 139 EUR/MWh. Glede na razvoj dogodkov na plinskem veleprodajnem trgu je nemogoče napovedati, kako dolgo bo trajalo obdobje visokih cen in kakšne bodo cene v letu 2022.

Plin za skupne kurilnice dobavitelji zakupijo na osnovi podpisane pogodbe z upravnikom in zato ne morejo ponuditi ceno, ki bi bila nižja ali bistveno nižja od takratne tržne cene plina za določeno obdobje na nabavnem plinskem vozlišču. V nasprotnem primeru bi ogrozili svojo likvidnost in oskrbo vseh ostalih odjemalcev plina, s katerimi imajo sklenjene pogodbe o dobavi.

Glede na omenjeno izredno situacijo na veleprodajnem plinskem trgu v Evropi in na normalen in odgovoren potek zakupa plina dobaviteljev za končne odjemalce se v tem prehodnem času večinoma pojavljajo tudi znatne razlike v strošku za porabljen plin med končnimi odjemalci, ki so lahko tudi sosedi in imajo enako porabo plina npr. za ogrevanje. Upravniki skupnih kurilnic kot večji končni odjemalci so bili v letošnjem letu pri ocenjevanju prejetih ponudb dobaviteljev za dobavo plina za naslednje pogodbeno obdobje postavljeni v dokaj nehvaležen položaj, ko so skupaj z etažnimi lastniki ocenjevali ugodnost relativno visoko ponujenih cen zemeljskega plina s strani dobaviteljev za dobavo v letu 2022 glede na cene iz obstoječih pogodb, ki so se iztekale. Če so bile ponujene cene za dobavo plina v letu 2022 sploh ugodne, so lahko ugotovili šele kasneje ob primerjavi nove pogodbene cene s takrat veljavnimi cenami na trgu. Ugodnejše ponudbe za dobavo plina v letu 2022 so večinoma prejeli odjemalci skupnih kotlovnic, ki so sklepali nove pogodbe v prvi polovici leta 2021.

Na sestanku je bilo izpostavljeno, da je lahko ob visokih cenah ogrožena tudi zanesljivost oskrbe v obliki likvidnosti dobaviteljev zemeljskega plina. V primeru odpovedi nadaljnje dobave plina s strani dobavitelja bi njegovi odjemalci morali poiskati drugega dobavitelja, ki bi moral nove količine ponovno zakupiti po verjetno visokih cenah na plinskem vozlišču.

Ministrstvo za infrastrukturo meni, da je bil sestanek potreben za pojasnitev vlog in zakonodajnega okvira in koristen za vse deležnike. Ministrstvo za infrastrukturo bo tudi v nadaljevanju vodilo odprto debato z vsemi deležniki. Glede na v decembru 2021 objavljen predlog nove evropske plinske direktive se bo posodobitev izvedla najkasneje ob prenosu direktive v nacionalno zakonodajo.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika