Novica

Plačam, kolikor porabim

Ministrstvo za gospodarstvo je spodbudilo informacijsko kampanjo »Plačam, kolikor porabim«, da bi pospešilo pravilno uvajanje delitve in obračunavanja stroškov za ogrevanje po dejanski porabi. Akcijo sta danes na novinarski konferenci predstavila mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo in mag. Hinko Šolinc, vodja Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire v Direktoratu za energijo na Ministrstvu za gospodarstvo.

Večina večstanovanjskih in poslovnih stavb stroške ogrevanja še vedno deli po kvadraturi ogrevane površine, kar ni pravično in ne spodbuja učinkovitega ravnanja z energijo. Z uvedbo delitve in obračuna stroškov po porabi so uporabniki stavb motivirani za manjšo porabo energije, ki se lahko z izvedbo ukrepov s kratkim vračilnim rokom zmanjša za 20 do 30 odstotkov.


Anketa, izvedena v sklopu modula Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010 je pokazala, da več kot četrtina stanovalcev v večstanovanjskih stavbah še ni bila seznanjena z uvajanjem delitve in obračunavanjem stroškov za ogrevanje po dejanski porabi, ki bo obvezna po 1. oktobru 2011. Dve tretjini sta to informacijo že zasledili, 8 odstotkov pa je delilnike že vgradilo. 


Ti podatki so Ministrstvo za gospodarstvo (MG) spodbudili, da je pripravilo informacijsko kampanjo »Plačam, kolikor porabim«, ki se je začela v drugi polovici junija. Usmerjena je na lastnike in uporabnike stanovanj in poslovnih prostorov v stavbah, ki imajo štiri ali več enot. Po načrtu pa je v kampanjo vključeno tudi informiranje in spodbujanje k sodelovanju ključnih udeležencev v postopku uvajanja delitve in obračunavanja stroškov. To so predvsem upravniki stavb, monterji delilnikov, izvajalci delitve in izvajalci obračuna stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode. 


Lastniki in uporabniki stanovanjskih in poslovnih enot po pošti prejmejo brošuro, ki na kratko povzema ključne korake uvedbe delitve in obračunavanja stroškov za ogrevanje po dejanski porabi. Ključni koraki so predvsem izbira in vgradnja delilnikov, odčitavanje in delitev ter obračunavanje stroškov. Pogoj pa je skupni dogovor lastnikov stavbe, ki naj bi vključeval tudi sodelovanje strokovnjaka. Lastnike in uporabnike stanovanjskih in poslovnih enot na obvezno delitev stroškov za ogrevanje opozarjajo tudi plakati, ki jih bodo na vhodih razobesili upravniki stavb. Podrobnejše informacije, seznami izvajalcev, primeri dobre prakse in odgovori na pogosta vprašanja so dosegljivi na spletni strani www.delitevstroskov.si. Na spletno stran pa bodo usmerjali tudi oglasi v tiskanih in spletnih medijih.


Pavšalno plačevanje toplote po ogrevani površini ne spodbuja učinkovitega ravnanja z energijo, ki je nujno potrebno iz okoljskih in energetskih razlogov. Poraba energije v Sloveniji namreč iz leta v leto narašča. Zato je MG kot cilj kampanje opredelilo tudi spodbujanje učinkovitega ravnanja z energijo v večstanovanjskih in poslovnih stavbah s štirimi ali več enotami. Zaradi doseganja čim boljših rezultatov pri zmanjšanju porabe energije informacijska kampanje poteka v sodelovanju s kontinuirano kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, ki jo že več let izvajata Holding slovenskih elektrarn (HSE) in agencija Informa Echo v sodelovanju s člani Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija. Po anketi modula raziskave REUS bo kar dve tretjini stanovalcev po uvedbi delilnikov varčevalo z energijo. Na spletni strani www.delitevstroskov.si so sistematično predstavljeni številni ukrepi učinkovitega ravnanja in varčevanja z energijo.


Delitev in obračun stroškov za ogrevanje po dejanski porabi je zakonsko predpisana. V skladu s 94. členom Energetskega zakona se v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto s skupnim sistemom za ogrevanje, stroške za ogrevanje in toplo vodo obračunava v pretežnem delu na osnovi dejanske porabe toplote.


Podrobnosti delitve in obračuna stroškov za toploto za ogrevanje in pripravo tople vode ureja Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih stavbah in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 7/2010). Delitev drugih stroškov za toploto ureja Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 60/2009).


Lastnike stanovanjskih in poslovnih enot preko brošure in spletne strani usmerjamo tudi na subvencije, ki jih za to področje razpisuje Eko sklad. Informacije o možnostih pridobitve finančnih spodbud za izvedbo ukrepov za zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ter rabo obnovljivih virov energije v stavbah najdete na spletni strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html.

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika