Novica

Plače zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo letno "Poročilo o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2014". Poročilo vsebuje informacije o izplačanih plačah zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualnih pogodbah in pripravnikov, povprečnem številu zaposlenih po posameznih družbah, stanje zaposlenih na dan 31.12.2014 po kvalifikacijski strukturi, povprečnih mesečnih plačah, izplačilu letnega regresa in sredstvih za dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Letno poročilo o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije prikazuje podatke o strukturi izplačanih plač in številu zaposlenih v vseh družbah v obeh panogah.


Kolektivne pogodbe (KP)


Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije je v letu 2014 znašala 2.292,35 EUR in je bila za 3,3 % višja kot v letu 2013. Glede na leto 2013 so povprečne bruto plače zaposlenim znižali v družbah DEM, SENG, OVEN EL MB, TET, Energetika Ljubljana enota TE-TOL, Elektro Ljubljana, ECE, E3, Elektro Energija, HSE Invest, BORZEN in GEN Energiji, od tega za največ (za 7,5 %) pri družbi BORZEN. V ostalih družbah v sistemu elektrogospodarstva   (SEL, HESS, HE Gorenjske Elektrarne, OVE EL LJ, TEB, TEŠ, NEK, Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska prodaja, Energija Plus, ELES, SODO in HSE) so bile plače v letu 2014 višje. Največje povišanje povprečnih bruto plač v 2014 glede na predhodno leto je pri družbi Elektro Gorenjska Prodaja (14,8 %) in OVE EL LJ (10,3 %).


Povprečna letna bruto plača v elektrogospodarstvu je v letu 2014 višja za 48,8 % glede na letno povprečno plačo v Republiki Sloveniji v letu 2014. Razlog za višje plače so višja kvalifikacijska struktura zaposlenih, izmensko delo, dežurstva ter delo ob nedeljah in praznikih.


Po kolektivni pogodbi je bilo v družbah elektrogospodarstva v letu 2014 povprečno zaposlenih 6.253 delavcev, kar je 6 zaposlenih oz. 0,1 % več kot v letu 2013. Največje zmanjšanje zaposlenih v letu 2014 glede na leto 2013 je  pri družbi TET (26 zaposlenih manj), največje povečanje zaposlenih pa je v družbi Elektro Maribor (26 zaposlenih več).


Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije je v letu 2014 znašala 2.354,58 EUR in je bila za 5,5 % višja kot v letu 2013. V Premogovniku Velenje je bila povprečna bruto plača na zaposlenega po stanju po kolektivni pogodbi v letu 2014 višja za 5,3 %, v Rudniku Trbovlje-Hrastnik pa nižja za 9,7 % v primerjavi z letom 2013.


Povprečna letno bruto plača v premogovništvu je v letu 2014 višja za 52,9 % glede na letno povprečno plačo v Republiki Sloveniji v letu 2014. V Premogovniku Velenje je bila povprečna bruto plača v letu 2014 za 60,1 % nad ravnijo povprečno plače v Republiki Sloveniji, medtem ko je bila povprečna bruto plača v Rudniku Trbovlje Hrastnik v letu 2014 za 0,6 % nižja od povprečne plače v Republiki Sloveniji.


Po kolektivni pogodbi je bilo v družbah premogovništva leta 2014 povprečno zaposlenih 1.500 delavcev, kar je 102 zaposlenih oz. 6,4 % manj kot leta 2013. V Premogovniku Velenje se je v letu 2014 povprečno število zaposlenih zmanjšalo za 8 zaposlenih, v Rudniku Trbovlje-Hrastnik pa je bilo zaradi zapiranja premogovnika in prenehanja izkopa premoga povprečno 94 zaposlenih manj kot leta 2013.

 


Individualne pogodbe (IP)

Plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili se določajo po Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).


V letu 2014 je bilo v družbah elektrogospodarstva po individualni pogodbi povprečno zaposlenih 141 delavcev s povprečno mesečno bruto plačo v višini 7.500,82 EUR, kar je 0,5 % več kot leta 2013. Najvišjo povprečno bruto plačo v višini 10.536,57 EUR so izplačali v družbi HSE, najnižjo pa v višini 4.807,05 EUR v družbi Energetika Ljubljana enota TE – TOL.


V družbah premogovništva je bilo v letu 2014 po individualni pogodbi povprečno zaposlenih 8 delavcev, ki so prejeli povprečno mesečno bruto plačo v višini 6.658,77 EUR, kar je 1,9 % več kot leta 2013. V Rudniku Trbovlje-Hrastnik je povprečna bruto plača po IP v letu 2014 znašala 5.611,25 EUR, kar je za 0,9 % več kot je bila izplačana leta 2013. V Premogovniku Velenje  je povprečna bruto plača po IP v letu 2014  znašala 7.257,36 EUR, kar je na nivoju plače v letu 2013.

 

Več informacij


© 2012 - 2021 Portal Energetika