Novica

Podaljšanje javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo najavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Sprememba prinaša dodaten rok za prijavo, in sicer lahko upravičenci zadnje vloge oddajo najkasneje do 2. 6. 2022.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 6. 2022.

Predmet aktualnega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji.

Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 16 milijonov EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Predmet sofinanciranja so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) v naslednji vsebini:

  • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW;
  • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
  • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih in mikro podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Sprememba javnega razpisa na podlagi sklepa ministra št. 4301-42/2020/67 podaljšuje odprtje razpisa in dodaja nov skrajni rok za oddajo vlog v juniju 2022. Preostala roka za oddajo vlog sta 3. 2. 2022 in 2. 6. 2022. Sprememba javnega razpisa bo objavljena v Uradnem listu RS dne 4. 2. 2022, št. 15/2022.

Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika