Novica

Podaljšanje roka za predložitev ponudb na javno povabilo za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča zainteresirane ponudnike, da je podaljšalo rok za oddajo ponudb za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za Komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav za obdobje desetih let. Nov rok za oddajo ponudb je 18. 9. 2017 do 15. ure. Komisijsko odpiranje prejetih ponudb bo 19. 9. 2017 ob 14. uri.

Pravna podlaga je 39. člen Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/15).

Ministrstvo za infrastrukturo je 15. 6. 2017 objavilo "Javno povabilo k oddaji ponudbe za opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih nalog za Komisijo za preizkus znanja za upravljalca energetskih naprav za obdobje 10 let".

Naloge v okviru predmeta javnega povabila obsegajo predvsem:

  • zagotavljanje prostorov in potrebne opreme za delo komisije, opravljanje preizkusov znanja in opravljanje administrativnih, organizacijskih in drugih pomožnih nalog za komisijo;
  • zagotavljanje finančnih sredstev za delo komisije in izpraševalcev iz plačil delavcev, ki opravljajo preizkus znanja;
  • administrativne in organizacijske naloge v zvezi s pripravo preizkusov znanja ter njihovo izvedbo;
  • administrativne in organizacijske naloge v zvezi z ugovori na oceno in ponovno oceno preizkusa znanja;
  • administrativne in organizacijske naloge v zvezi z izdajo potrdil in vodenjem potrebnih evidenc za komisijo;
  • administrativne in organizacijske naloge v zvezi s sejami komisije in njenim delovanjem;
  • potrebne naloge v zvezi z zagotavljanjem delovanja komisije (varovanje, vzdrževanje in čiščenje prostorov, skrb za nemoten potek preizkusov znanja, vodenje računovodstva v zvezi s plačili preizkusov znanja in obračunom nadomestil za delo komisije).

Rok za oddajo ponudb se podaljša. Popolne ponudbe na obrazcih iz razpisne dokumentacije morajo biti predložene najkasneje do 18. 9. 2017 do 15. ure na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Glavna pisarna, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.

Komisijsko odpiranje prejetih ponudb bo 19. 9. 2017 ob 14. uri v prostorih Ministrstva za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana. Odpiranje ne bo javno.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika