Novica

Podeljena rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine v občini Črnomelj

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 48. redni seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 62/2019.

Koncesijo za izkoriščanje se za določeni pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.

Pravna oseba AGM Starešinič, d.o.o., je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit (v količini 549.606 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S (s površino 4,5082 hektara do k. +150 m nadmorske višine) v občini Črnomelj, za obdobje 21 let.

Ministrstvo je v postopku priprave te uredbe (rudarskega koncesijskega akta) med drugim ugotovilo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje in da za predlagani pridobivalni prostor rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine še ni podeljena. Za pridobivalni prostor ali njegov del nista bili istočasno vloženi dve ali več vlog za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje določene mineralne surovine, ki izpolnjujeta katerega od pogojev za podelitev koncesije brez javnega razpisa.

Vlada izdajo uredbo na podlagi izrecnega pooblastila iz prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu, ki določa, da rudarski koncesijski akt izda vlada na predlog ministrstva, pristojnega za rudarstvo. Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za rudarstvo, bo po uradni dolžnosti izdalo v tej uredbi navedenemu nosilcu rudarske pravice odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, po objavi uredbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilec rudarske pravice za izkoriščanje mora nato na Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice začne teči z dnem, ko koncesijsko pogodbo podpišeta pogodbeni stranki.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika