Novica

Poizvedovalna zadeva o gradnji črpalne HE Kozjak na Dravi zaprta

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor obvešča, da je Evropska komisija, Generalni direktorat za okolje zaprla poizvedovalno zadevo v okviru EU pilot o gradnji črpalne HE Kozjak na Dravi, kot uspešno rešeno za Slovenijo tudi z vidika postopka priprave državnega prostorskega načrta za HE Kozjak na Dravi.

Foto: DEM

Na podlagi prejete pritožbe, da naj ne bi bilo omogočeno sodelovanje zainteresirane javnosti v postopku izdaje dovoljenj, so 11. 06. 2012 v pristojnih službah Evropske komisije, Generalnega direktorata za okolje odprli poizvedovalno zadevo v okviru EU pilot o gradnji črpalne HE Kozjak na Dravi.

V zvezi s pritožbo, ki se je nanašala tudi na postopek priprave državnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: DPN), na podlagi katerega je Vlada Republike Slovenije v februarju 2011 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za ČHE na Dravi in daljnovodno povezavo do RTP Maribor (v nadaljevanju: uredba), je komisija postavila vrsto vprašanj, na katere je Republika Slovenija (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje) odgovorila avgusta 2012. Na podlagi poizvedbe so bila podala pojasnila glede pravnih podlag za postopek priprave DPN, poteka postopka priprave DPN, v povezavi s postopkom celovite presoje vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti na varovana območja, postopkov, ki bodo sledili sprejemu DPN, rešitev (in stopnje tehnične natančnosti) v DPN, upravnih odločb, ki jih bo pred pričetkom gradnje še moral pridobiti investitor, izvedbe presoje vplivov na okolje, skladnosti uredbe z evropskimi direktivami o celoviti presoji vplivov na okolje in o presoji vplivov na okolje ter o sodelovanju javnosti v postopku priprave DPN in v postopku presoje vplivov na okolje. Odgovorom je Slovenija priložila tudi oceno skladnosti s 6(3) členom habitatne direktive.

Avgusta 2013 je Slovenija od komisije prejela zahtevo po dodatnih pojasnilih, na katera je odgovorila septembra 2013. Dodatna pojasnila so se nanašala na stopnjo podrobnosti rešitev v DPN, celoten sistem prostorskega načrtovanja  v Sloveniji, vpliv načrtovanih ureditev na sprejeto povečanje in spremembo omrežja Natura 2000 v letu 2013.

4. februarja 2014 je Evropska komisija na podlagi preučitve vseh prejetih argumentov zadevo v okviru EU pilot o gradnji črpalne HE Kozjak na Dravi zaprla kot uspešno rešeno za Slovenijo.

Za Ministrstvo za infrastrukturo in prostor takšen razplet pomeni potrditev, da je bil postopek priprave državnega prostorskega načrta za HE Kozjak na Dravi izveden ustrezno, hkrati pa, da so ustrezni tudi postopki priprave za druge DPN, ki jih izvaja na tak način.


© 2012 - 2024 Portal Energetika