Novica

Pojasnila Vlade glede "Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2013"

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do Mnenja Državnega sveta k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2013.

Doseženi dogovor potrjuje vodilno vlogo EU na področju blaženja podnebnih sprememb.

Agencija za energijo je v skladu s prvim odstavkom 404. člena Energetskega zakona pripravila "Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2013"  in ga posredovala v seznanitev vladi in državnemu zboru. Vlada se je s Poročilom 2013 seznanila na 67. redni seji dne 24.07.2014.

Vlada ugotavlja, da se je Državni svet RS seznanil s poročilom na seji dne 10. 10. 2014. Ob obravnavi je Državni svet naslovil na vlado naslednje predloge oziroma vprašanja:

  1. vlada in ministrstvo za energijo naj predstavita in pojasnita vsebino končnega zneska za plačilo dobavljene električne energije za odjemalce in na podlagi katerih predpisov so določene posamezne postavke.
  2. na podlagi izjave direktorja sekretariata Energetske skupnosti v Sobotni prilogi Dela naj vlada, da pojasnilo glede načrtovanja in izvajanja projekta Južni tok na delu trase po ozemlju Republike Slovenije
  3. vlada pojasni s kakšnimi ukrepi bo omogočila, da bi toplarne v večji meri uporabljale lesno surovino, ki je preplavila slovensko tržišče po letošnjem žledolomu.

Vlada na vprašanja odgovarja:

1. Končna cena električne energije, ki se zaračunava odjemalcem električne energije je sestavljena iz naslednjih elementov:

  • cene za dobavo električne energije,
  • stroška dobavitelja (za gospodinjske odjemalce),
  • cene za uporabo omrežja,
  • prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov,
  • prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije,
  • trošarine na električno energijo in
  • davka na dodano vrednost.

2. V zvezi z Južnim tokom vlada odgovarja, da je Slovenija leta 2009 z Rusko federacijo podpisala Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacijo o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije. Slovenija izpolnjuje svoj del obveznosti iz sporazuma, vendar pa glede na spremenjena razmerja in pogoje na evropskem plinskem trgu ostaja nedorečeno, katera trasa plinovoda Južni tok bo za ključnega ruskega investitorja bolj zanimiva. Nadaljnja usoda projekta je v veliki meri odvisna od dogajanja na regionalnem plinskem trgu, razvoja dogodkov v Ukrajini in iskanja rešitev za projekt na ravni Evropska komisija - Ruska federacija.

3. Ministrstvo za infrastrukturo spodbuja gradnjo sistemov daljinskega ogrevanja in velikih kotlov na lesno biomaso. Uporaba lesne biomase v kotlih na druga goriva ni možna ali pa zahteva določene predelave kotlov. V toplarnah, kjer imajo kotlovske naprave na zemeljski plin ali kurilno olje, uporaba lesne biomase ni možna. V toplarnah na premog je tehnološko pogojeno, koliko lesne biomase se lahko primešava premogu brez problema, včasih pa je to lahko celo nemogoče brez dograditve posebnih rešetk za izgorevanje.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika