Novica

Pojasnilo družbe Elektro Gorenjska glede vzdrževalnih del na daljnovodu Jesenice - Kranjska Gora

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

V želji transparentne, korektne in celovite obveščenosti, je družba Elektra Gorenjska objavila pojasnilo glede vzdrževalnih del na 35 kilovoltnem daljnovodu (DV) od Jesenic do Kranjske Gore.

35-kilovoltni daljnovod med Jesenicami in Kranjsko Goro je bil zgrajen leta 1971 in poteka od RTP Ukova do RTP Kranjska Gora. Dolg je 20 kilometrov in služi osnovnemu napajanju področja Zgornjesavske doline. Na osnovi odločbe št. 06131-677/2010 Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo je podjetje Elektro Gorenjska pristopilo k odpravi ugotovljenih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti (menjava drogov, poseki, ipd.) na omenjenem daljnovodu. Poleg menjave daljnovodnih stebrov odločba zahteva tudi posek vseh dreves v koridorju daljnovoda za zagotovitev predpisanih varnostnih višin in varnostnih oddaljenosti vegetacije od vodnikov pod visoko napetostjo.
 
Vsa dela podjetja Elektro Gorenjska se izvajajo v skladu z energetsko in tehnično zakonodajo, skladno z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist in skladno z vsemi zahtevami, ki so jih prejeli tudi s strani Inšpektorata Republike Slovenije za energetiko in rudarstvo. Odločba št. 06131-677/2010 Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo med drugimi jasno postavlja tudi zahtevo, da se vsa drevesa v koridorju DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora posekajo in s tem zagotovi varnostno višino in varnostno oddaljenost. V 30 m varovalnem pasu daljnovoda so se izvajali in so predvideni le poseki, ki so skladni z omenjeno zahtevo.
 
Pred izvedbo vzdrževalnih del so na področju daljnovodne trase, ki deloma poteka tudi znotraj območja Natura 2000 ugotovili, da je obstoječa gozdna poseka v določenih delih trase daljnovoda nesprejemljivo zaraščena. Zaraščanje drevesne vegetacije je že tako kritično, da obstaja neposredna možnost dotika okoliških dreves s samim vodnikom daljnovoda, kar za človeka predstavlja hudo in neposredno nevarnost napetostnega udara. Podjetje Elektro Gorenjska je s strani Agencije Republike Slovenije za okolje prejelo Naravovarstveno soglasje, v katerem je zapisano, da naj se na negozdnih površinah znotraj območja Natura 2000 ohranja vse strukture lesne vegetacije (grmovje, omejki, koridorji lesene vegetacije, gozdni otoki), naravovarstveni pogoji dopuščajo v obstoječem koridorju daljnovoda posek vse vegetacije le na mestu temeljenja novih daljnovodnih stebrov v površini 37 m2 za steber. V obrazložitvi naravovarstvenih pogojev pa je tudi jasno navedeno, da se dopušča odstranjevanje drevesne vegetacije, ki bi potencialno pomenila grožnjo za tokovodnik.
 
Vzdrževalna dela na omenjenem daljnovodu se v skladu z investicijskimi možnostmi družbe izvajajo fazno: v letu 2010 so se na Logu v Kranjski Gori kot del pilotnega projekta zamenjali trije leseni drogovi, v letu 2013 so bili v spomladi zamenjani leseni stebri na delu trase pred Kranjsko Goro, jeseni pa v delu trase pri Gozd Martuljku in delu pri Podkužah. Letos pa se dela izvajajo na odseku med Gozd Martuljkom in Podkužami.
 
Po mnenju Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje je pri vzdrževalnih delih prišlo do neskladja med izvedenimi poseki in določili Naravovarstvenih pogojev, ki jih je izdala Agencija RS za okolje (ARSO). Sečnja dreves je tako na podlagi ustne odločbe Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje trenutno ustavljena, ostala vzdrževalna dela na DV pa se nadaljujejo.
 
Vse informacije o nadaljevanju sečnje in s tem kršitve ustne odločbe Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje so neresnične in jih odločno zavračajo!
 
V podjetju Elektro Gorenjska so prepričani, da so vsa vzdrževalna dela izvajali v skladu z naravovarstvenimi pogoji. Ker se je v danih okoliščinah pojavil dvom v pravilnost tolmačenja pogojev, od pristojnih inštitucij pričakujejo, da se bodo okoljevarstvene zahteve inšpektorja RS za kmetijstvo in prostor uskladile z zahtevami Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo ter zakonodaje, ki od Elektra Gorenjska nedvoumno zahteva tudi zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja daljnovoda. Na ARSO je bila zato nemudoma poslana Vloga za razjasnitev naravovarstvenih pogojev in izdanega naravovarstvenega soglasja. Podjetje Elektro Gorenjska bo počakalo na prejem odgovorov in mnenj ter na podlagi stališč odločevalcev nadaljevalo z vzdrževalnimi deli na trasi DV.
 
Kljub trenutni zaustavitvi sečnje podjetje Elektro Gorenjska želi poudarti, da pri vsakem posegu v prostor dosledno sledi zakonskim določbam, pridobi vsa potrebna dovoljenja, ki jih upošteva, prav tako si prizadeva za ustrezen dialog in soglasja z lokalnimi skupnostmi. Vedno poskušajo poiskati najboljše rešitve, ki bodo na področju Gorenjske omogočale nadaljnji razvoj regije in v čim manjši meri posegale v prostor.
 
Vir: Elektro Gorenjska, d. d.


© 2012 - 2022 Portal Energetika