Novica

Pojasnilo v zvezi z osnutkom Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN)

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Osnutek NEPN, ki je bil poslan na Evropsko komisijo v decembru 2018, je bil v časovni stiski in pomanjkanju strokovnih podlag pripravljen kot skupek že sprejetih vladnih odločitev in veljavne EU zakonodaje in bil posledično ocenjen kot manj ambiciozen. Končna verzija NEPN, ki nastaja v okviru konzorcija strokovnih inštitucij in mora biti sprejeta do konca 2019, bo z vključitvijo vsega strokovnega znanja v državi, izkazovala višje cilje in ustreznejšo ambicioznost.

Focus, Društvo za sonaraven razvoj, je 16. maja 2019 povzelo poročilo nevladne fundacije European Climate Fundation, ki je ocenila vse osnutke nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov (NEPN) držav članic EU in pripravila nevladno lestvico ambicioznosti načrtov. Slovenski osnutek NEPN je v tem poročilu ocenjen kot najmanj ambiciozen.

V zvezi s tem želimo na Ministrstvu za infrastrukturo, ki je pripravilo omenjeni osnutek, opozoriti na nekatera dejstva, ki so nujna za celovito poznavanje in razumevanje nastajanja tega dokumenta.

Republika Slovenija je bila jeseni 2018 zaradi nedejavnosti in nesprejemanja potrebnih odločitev prejšnjega vodstva MzI in MOP v času mandata vlade 2014-2018 soočena z resno zamudo pri pripravi osnutka NEPN.

Oktobra 2017 je bila imenovana medresorska delovna skupina za pripravo NEPN. Strokovne službe MZI so sicer pripravile tudi razpis za izvajalca strokovnih podlag, vendar je prejšnje vodstvo MZI razpis objavilo šele 29. 8. 2018, tik pred iztekom mandata.

Jeseni 2018 so se aktivnosti končno pospešile, saj se je novo vodstvo MzI zavedalo resnosti posledic, če Slovenija do konca decembra 2018 Evropski komisiji ne predloži vsaj osnutka NEPN. Slovenija bi bila edina država članica EU, ki osnutka ne bi predložila, izgubila pa bi tudi možnost črpanja 460.000 EUR nepovratnih sredstev, povezanih neposredno s predložitvijo osnutke NEPN (Strategic Reform Support Programme).

MZI je tako v okviru medresorske delovne skupine začelo oktobra-novembra 2018 usklajevati pripravo osnutka NEPN. Novembra 2018 je bil izbran izvajalec strokovnih podlag za NEPN, Institut Jožef Stefan, ki vodi konzorcij 10 nacionalnih inštitucij. Ta mora do konca maja 2019 pripraviti osvežitev osnutka NEPN in prve strokovne podlage.

Osnutek NEPN, ki je bil poslan na Evropsko komisijo v decembru 2018, je bil v časovni stiski in pomanjkanju strokovnih podlag pripravljen kot skupek že sprejetih vladnih odločitev in veljavne EU zakonodaje. Gre torej dobesedno za kopiranje veljavnih in s strani Vlade RS sprejetih dokumentov (npr. Strategija razvoja Slovenije, predlog resolucije Energetskega koncepta Slovenije sprejet na vladi marca 2018, Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020) in UREDBE (EU) 2018/842 o delitvi bremen v zvezi s cilji 2030 na področju ne-ETS emisij (določen je slovenski prispevek -15 %).

Ministrstvo za okolje in prostor je na politični ravni, zaradi deklarirane želje po večji ambicioznosti pri določitvi ciljev, konec decembra 2018 nasprotovalo odločitvi, da se osnutek pošlje EK, čeprav so predstavniki MOP pri pripravi osnutka sicer sodelovali. MzI je, upoštevajoč da gre za skupek že veljavnih vladnih odločitev in EU zakonodaje, sprejelo odločitev, da se osnutek vseeno pošlje, tudi zato, da se Slovenija izogne finančnim sankcijam in drugim posledicam, ki bi sledile. Pomembna okoliščina pri tej odločitvi je bilo tudi dejstvo, da imamo v končni verziji besedila NEPN, ki mora biti sprejeta do konca 2019, možnost povečati cilje in izkazati ustrezno ambicioznost.

Ministrstvo za infrastrukturo načrtuje v zvezi s končno verzijo NEPN naslednje aktivnosti: Institut Jožef Stefan kot izbrani izvajalec strokovnih podlag bo MzI 29. 5. 2019 predložil osvežen osnutek NEPN. Na podlagi osveženega osnutka bomo sprožili celovito presojo vplivov na okolje, ki bo pokazala kaj je z vidika ambicioznosti ciljev okoljsko sprejemljivo. Ključni vidik priprave NEPN je, da se uporabi in izkoristi res vse strokovno znanje, ki ga v Sloveniji premoremo. To je tudi cilj sodelovanja s konzorcijem 10 inštitucij.

MzI vodi proces priprave NEPN-a zelo transparentno in tudi usmerja številne aktivnosti, kjer lahko sodeluje tako stroka kot druga zainteresirana javnost.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika