Novica

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih cen električne energije in zemeljskega plina

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 11. redni seji potrdila besedilo predloga Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), ki predvideva državno pomoč malim, srednjim in velikim podjetjem pri zmanjšanju bremen cenovnih šokov v skladu z Začasnim okvirom za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini. Za sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen teh energentov bo država zagotovila 40 milijonov EUR. Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 117/2022.

Predlog zakona je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pripravilo skupaj s predstavniki gospodarstva, na podlagi podatkov Svetovne banke ter pregleda ukrepov držav članic EU.

Gre za ukrep, ki podjetjem v letošnjem letu pomaga ublažiti učinke cenovnih šokov. Zakon predvideva nadaljevanje pomoči tudi v letu 2023, v kolikor bo Evropska komisija to omogočila s podaljšanjem Začasnega kriznega okvira. Temeljni cilj predloga zakona je ohranitev konkurenčnosti, zaposlenosti in razvojne sposobnosti slovenskega gospodarstva. Ukrep predstavlja učinkovito pomoč gospodarstvu na podlagi dejansko spremenjenega položaja podjetij.

Upravičenci do pomoči po predlogu zakona so pravne ali fizične osebe, ki so opravljanje gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji registrirale do 1. decembra 2021. Izvzeti so subjekti, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko dejavnostjo in ribištvom. Poleg tega upravičenec na dan oddaje vloge ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ter ne sme imeti ne predloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta v višini 50 EUR. Do državne pomoči niso upravičena tista podjetja, ki so upravičena do regulirane cene zemeljskega plina oziroma električne energije po drugih uredbah.

Država bo podjetjem pomagala s sofinanciranjem 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina v letu 2022 nad dvakratnikom dviga cen teh dveh energentov v letu 2021. Izračun upravičenih stroškov pa je narejen po metodologiji Evropske komisije in se nanaša na obdobje med 1. junijem in 31. decembrom 2022. Ukrep bo izvajala Javna agencija SPIRIT Slovenija, nadzor pa bo poleg nje opravljal še MGRT.

Predlog zakona predvideva tri vrste pomoči za gospodarstvo:

  • enostavna pomoč (za mala in srednja podjetja), ki sledi pogojem iz točke 2.1 Začasnega kriznega okvira in lahko znaša do 500.000 EUR in do 30 % upravičenih stroškov.
  • posebna pomoč, (predvsem za večja podjetja), ki temelji na pogojih iz točke 2.4 Začasnega kriznega okvira in je omejena z največ 2.000.000 EUR in do 30 % upravičenih stroškov, pri čemer velja še dodatna omejitev, da je izračun upravičenih stroškov limitiran na največ 70 % porabe v enakem obdobju 2021 (od 1. septembra 2022 naprej).
  • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen z 2.000.000 EUR, vendar pa bodo podjetja ob dokazovanju izgube iz poslovanja lahko zaprosila za povračila do 70 % upravičenih stroškov.

Vloge s podatki o stroških električne energije in zemeljskega plina za leto 2021 in za celotno obdobje junij do december 2022 bodo v primeru sprejetja zakona podjetja morala oddati v elektronsko aplikacijo Javne agencije SPIRIT Slovenija do 15. novembra 2022. Podatki za junij do september 2022 bodo temeljili na dejanskih računih, podatki za oktober do december 2022 pa bodo ocenjeni. Sledilo bo izplačilo prve tranše – torej za stroške, ki se nanašajo na obdobje med junijem in septembrom 2022 – to se pričakuje do konca leta. Za stroške, ki bodo nastali med oktobrom in decembrom 2022, pa bo SPIRIT Slovenija povračila nakazal do 15. marca 2022, in sicer na osnovi dejanskih podatkov, ki jih bodo podjetja oddala do 31. januarja 2023. Vlada Republike Slovenije bo zagotovila 20 milijonov evrov za izplačila do konca decembra in 20 milijonov evrov za plačila marca 2023.

Povezava na sprejet zakon

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika