Novica

Poročilo delovne skupine za pripravo osnutka zakona za izvedbo neodvisne preiskave izgradnje in revizije poslov pri izgradnji TEŠ 6

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom Delovne skupine za pripravo osnutka zakona za izvedbo neodvisne preiskave izgradnje in revizije poslov pri izgradnji bloka 6, TEŠ oziroma izvajanje neodvisnih nadzorov izvajanja državnih strateških in infrastrukturnih projektov ter z osnutkom besedila zakona.

Vlada je na svoji 10. redni seji dne 20. 11. 2014 sprejela sklep, s katerim je ustanovila in imenovala medresorsko skupino za pripravo osnutka zakona za izvedbo neodvisne preiskave izgradnje in revizije poslov pri izgradnji bloka 6, TEŠ oziroma oblikovanje zakonodajnega predloga za izvajanje neodvisnih nadzorov izvajanja državnih strateških in infrastrukturnih projektov.

Delovna skupina v sestavi državnih sekretarjev, Metoda Dragonje, Klemena Grebenška, Darka Stareta, vodje Službe vlade za zakonodajo Ksenije Mihovar Globokar in namestnice generalnega sekretarja vlade Mirande Groff Ferjančič, je začela z delom takoj po njeni ustanovitvi in imenovanju.

Ključne rešitve oziroma značilnosti oblikovanega osnutka zakona, ki ga je pripravila delovna skupina so:

  • Ustanovitelj vsakokratne preiskovalne komisije je Vlada RS na predlog pristojnega ministra, v katerega resor oziroma področje dela sodi preiskovani projekt oziroma zadeva. Predlagatelj pa je lahko tudi predstojnik neodvisnega in/ali samostojnega nadzorstvenega oziroma pravosodnega državnega organa. Vlada s sklepom o ustanovitvi imenuje tudi predsednika komisije.
  • Sestava komisije je veččlanska, število članov je zaradi kolegijskega odločanja vedno neparno, najmanjše število članov pa je 3. Predsednik komisije predlaga oziroma soglaša z imenovanje ostalih dveh oziroma večjega števila članov, ki naj bi bili praviloma iz nadzorstvenih državnih organov ali drugih subjektov javnega sektorja kot ga opredeljuje ZIntPK, lahko pa so imenovane tudi druge osebe oziroma strokovnjaki  iz zasebnega sektorja. V tem primeru mora komisija izdelati tudi finančni načrt oziroma oceno finančnih stroškov, ki ji predstavlja najem oziroma plačilo storitev zunanjih izvajalcev in strokovnjakov.
  • Naloge in cilji preiskovalne komisije oziroma preiskave so poleg ugotavljanja celovitega dejanskega stanja, ocene pravilnosti, gospodarnosti oziroma stroškovne učinkovitosti projekta tudi oblikovanje podlag za nadaljnje odločitve vlade v zvezi s preiskovanim projektom ter identifikacija mehanizmov/ukrepov za preprečitev ali zmanjšanje tveganj nepravilnosti, negospodarnosti oziroma stroškovne neučinkovitosti bodočih velikih projektov.
  • Pristojnosti in pooblastila preiskovalne komisije so pretežno preventivnega značaja (pridobivanje in izmenjava podatkov in dokumentov ter vabljenje oziroma opravljanje razgovorov s posameznimi osebami, ki nimajo statusa preiskovanca ali zaslišane osebe).

Delovna skupina je oblikovala osnutek zakona, ki predstavlja ustrezno podlago za pripravo vladnega predloga zakona, ki bo omogočal hitro in celovito izvedbo neodvisne preiskave oziroma nadzora velikih projektov vključno s projektom izgradnje bloka 6 TEŠ in ugotavljanje razlogov npr. nastanka in odgovornosti za nastanek t. i. bančne luknje.  

Vir: MP


© 2012 - 2024 Portal Energetika