Novica

Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 za obdobje januar-marec 2015

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS se je na redni seji, dne 29. aprila 2015 seznanila s poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013, ki navaja presek stanja na področju črpanja sredstev EU skladov do 31. marca 2015. Vlada bo poročilo, posredovala Državnemu zboru RS.

Republika Slovenija je v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. marca 2015 od 4,1 milijarde evrov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del) dodelila za 4.392.593.727 evrov oz. 107,11 odstotkov (sredstva so dodeljena preko potrjenih operacij v okviru javnih razpisov/javnih povabil ali preko neposredno potrjenih operacij; v okviru javnih razpisov/javnih povabil projekte odobri pristojno ministrstvo, pri neposredni potrditvi operacij pa manjše projekte, na predlog posameznega ministrstva, odobri organ upravljanja, večje - nad 50 milijonov EUR - pa Evropska komisija z odločbo); za 4.250.297.125 evrov (EU del) ali 103,64 odstotkov sredstev je podpisanih pogodb; iz državnega proračuna je bilo izplačanih 3.478.481.370 evrov (EU del) ali 84,82 odstotkov razpoložljivih sredstev, certificirani izdatki pa znašajo 3.215.475.991 evrov (EU del) kar predstavlja 78,41 odstotka razpoložljivih sredstev.

Do konca marca 2015 je Slovenija dosegla napredek v črpanju pri izplačanih sredstvih iz proračuna in certificiranih zahtevkih. Dodeljena sredstva in podpisane pogodbe so se glede na konec leta 2014 znižale, ker se vrednosti potrjenih projektov, za zaključene operacije vodi glede na dejansko realizacijo, ki pa je pogosto nižja od potrjene vrednosti. Enako velja tudi za podpisane pogodbe, kjer na znižanje vrednosti dodatno vplivajo odstopi od pogodb.

Ker je uspešno črpanje sredstev odvisno od uspešnih projektov, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v vlogi organa upravljanja, prioritetno spremlja in odpravlja nepotrebne ovire in težave za izvajanje projektov. Skupaj s pristojnimi resorji vodi aktivnosti za pospeševanje črpanja EU sredstev, odpravo zaostankov in poenostavitve administrativnih postopkov. Tako je bila za reševanje glavnih in ponavljajočih se napak pri javnem naročanju pripravljena analiza praks javnega naročanja, zlasti tistih, ki zadevajo evropske sklade. Posebna svetovalna enota v okviru Ministrstva za javno upravo, že deluje in nudi naročnikom svetovanje tako v fazi priprave razpisnih dokumentacij kot tudi v procesu od objave javnega naročila do njegovega zaključka, pripravljen pa bo tudi priročnik za izvedbo javnih naročil. Vzpostavljena je bila tudi projektna skupina (sodelujejo predstavniki Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za finance, Urada za nadzor proračuna, Državne revizijske komisije ter SVRK) za področje javnega naročanja, ki bo skrbela za identifikacijo ključnih težav v postopkih javnega naročanja v povezavi z zagotavljanjem učinkovitosti črpanja evropskih sredstev.

Eden ključnih poudarkov je tudi tekoča priprava zahtevkov za  povračilo. Z namenom zmanjšanja razkoraka je v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 določeno, da morajo neposredni uporabniki najkasneje v 15 dneh po izplačilu sredstev iz državnega proračuna, predložiti organu za potrjevanje (Ministrstvo za finance) vse zahtevke za plačilo za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007-2013 za vsa sredstva, ki so bila za ta namen izplačana iz državnega proračuna.

Sicer pa poročilo navaja tudi aktivnosti za začetek izvedbe enajstih okoljskih projektov, ki so pripravljeni za izvedbo, nimajo pa zagotovljenih virov financiranja. Vlada je v zvezi s tem 6. novembra 2014 na dopisni seji sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov 34 občin, ki izpolnjujejo pogoje iz finančne perspektive 2014-2020.

Poročilo o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013 (do 31. marca 2015)

Vir: SVRK


© 2012 - 2021 Portal Energetika