Novica

Poročilo o izvajanju programa postopnega zapiranja RTH v 1. četrtletju 2022

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS se je na 12. redni seji seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od januarja do marca 2022. Za to obdobje so bila družbi RTH, d.o.o. za izvajanje programa zapiranja rudnika RTH iz državnega proračuna nakazana sredstva v višini 449.792 EUR.

Tehnični nadzor je pregledal izvajanje vzdrževalnih del na področju jame Hrastnik, Ojstro in Trbovlje ter urejanja in vzdrževanja površine, kjer je ugotovil, da so bila dela izvedena in material porabljen in vgrajen skladno s projekti in delovnimi nalogi. Tehnični nadzor je med drugim vključil pregled revidiranih situacij, s pregledom prispelih računov in porabo materiala, kjer je izvajalec nadzora evidentiral izločene račune in začasno izločene račune z navedenimi ukrepi izvajalca nadzora glede vrste sredstev.

Pregled dokumentacije za RTH, ki se nanaša na nadzor na področju nepremičnin in premičnin navaja tudi pregled in potrditev zapisnikov mesečne koordinacije zapiranja RTH, ter pregled in potrditev računov od januarja do marca 2022, z obrazložitvijo računov glede potrditve upravičenosti, kjer je nadzor začasno zadržal in izločil dva računa do predložitve specifikacije del in ustreznega pojasnila izvajalca, ter ni izločil noben račun. Poročilo o izvajanju nadzora vrednotenja nepremičnin in premičnin je v pripravi in bo podano v prihodnjih kvartalnih poročilih. Nadzor je podal izhodišča in navodila za izvedbo nedokončanih sanacijskih in rekonstrukcijskih del za odpravo predhodno ugotovljenih pomanjkljivosti ter nadaljevanje izvedbe internih tehničnih pregledov ob predhodni odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ter opozoril, da morajo biti spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije, ki so se pokazale kot potrebne med izvajanjem del in jih je potrdil nadzor, usklajene z ustreznimi odmiki in vpisane v gradbene dnevnike.

Iz poročila aktivnosti nadzora za obdobje od januarja do marca 2022 je razvidno, da je izvajalec storitev nadzora izvajal storitve nadzora nad izvajanjem programa z upoštevanjem določil Uredbe o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik in ZPZRTH.

Iz proračuna so bila za prvo četrtletje nakazana sredstva v višini 449.792 EUR za program zapiranja rudnika družbo RTH, d. o. o. in družbi GEOSTERN d. o. o. v višini 19.635 EUR. Iz dezinvestiranja pa je družba RTH prejela prilive v višini 279.608 EUR.

V predmetnem obdobju Ministrstvo za infrastrukturo ni izdalo nobeno odločbo, se pa je z družbo RTH dogovorilo, da družba umakne tožbe na Upravnem sodišču, ki so bile vložene zoper izdane sklepe o zavrženju vlog za izdajo odločb o prenehanju pravic in obveznosti nosilcev rudarske pravice, s čimer so omogočili reševanje novih vlog.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika