Novica

Poročilo o izvajanju programa postopnega zapiranja RTH v 2. četrtletju 2022

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS se je na 20. redni seji seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od aprila do junija 2022. Iz poročila aktivnosti nadzora za obdobje od aprila do junija 2022 je razvidno, da je izvajalec storitev nadzora izvajal storitve nadzora nad izvajanjem programa z upoštevanjem določil zakonodaje.

Družba GEOSTERN d.o.o., je s podizvajalci posredovala Poročilo aktivnosti nadzora za obdobje od aprila do junija 2022, ki vsebuje poročilo o tehničnem in finančnem nadzoru nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje – Hrastnik. Tehnični nadzor je v danem obdobju obsegal: pregled realiziranih vzdrževalnih del na področju jamskega dela in vzdrževalnih površin ter pregled realizacije zapiralnih del. Izveden je bil nadzor vzdrževalnih del na dostopih poteh, čiščenju odvodnjevanjih kanalov, bazenov in prepustov ter kontrolni pregledi sanitarnih plazovitih področjih Hauckov glinokop, Plaz Hribarnik (plaz Jesih), Bukova gora in plaz nad jamo Ojstro (strelišče) ter kamnolom Vode. Pregledani so bili prispeli računi in poraba materialov. Poročilo vsebuje tudi Poročilo o izvajanju nadzora vrednotenja nepremičnin in premičnin družbe RTH, d.o.o. – v likvidaciji.

V nadzoru je bilo pregledano stanje sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini ter odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti s predhodnih tehničnih pregledov glede na potrjen program zapiranja in rudarske projekte ter izvajanje monitoringa.

Nadzor je pri pregledu izvajanja vzdrževalnih in sanacijskih del predstavnike družbe RTH opozoril, da morajo vsako spremembo oziroma odstopanja izvedenih del od projektne dokumentacije, zapisati v gradbeni dnevnik. Zaradi počasnega napredka pri izvajanju programa zapiranja rudnika 2022-2023, je bil v juniju 2022 sklican sestanek s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, kjer so predstavniki RTH predstavili presek stanja zapiralnih del s pojasnili, zakaj prihaja do zamud. S strani nadzora so bili izvajalci opozorjeni, da morajo pospešiti izvajanja zapiralnih del, da se ta zaključijo do konca leta 2022. Nadzor je med drugim zajemal pregled prispelih računov in porabe materiala. Ugotovljeno je bilo, da so bili v obravnavanem obdobju trije računi izvajalcev zadržani, saj so bili brez specifikacije del oziroma potrebnih pojasnil, a so jih izvajalci tekom obdobja dopolnili. Poraba materiala je bila v obravnavanem obdobju skladna s projekti in delovnimi nalogami. Področje nadzora zajema tudi nadzor nad vrednotenjem nepremičnin in premičnin za posamezni mesec.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika