Novica

Poročilo o izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 181. redni seji seznanila s poročili Ministrstva za infrastrukturo (MzI) o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za vsa štiri četrtletja leta 2017 ter sprejela letno Poročilo izvajalca storitev nadzora o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in ostalimi aktivnostmi postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2017.

V letošnjem letu je Ministrstvo za infrastrukturo nadoknadilo zamude pri pripravi četrtletnih poročil in letnega poročila postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik, ki jih pripravlja na mednarodnem javnem razpisu izbrani izvajalec nadzora.

Rudarska zapiralna dela, ki jih izvaja družba RTH d.o.o. Trbovlje, potekajo v skladu s programom postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik kot ga določa Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF, 25/14, 46/14 in 82/15). S programom postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik predvidena dela bodo končana v skladu s časovnico, ki jo predvideva trenutno veljavni spremenjen srednjeročni program postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2013–2018 (druga izdaja, april 2014) in Letni program zapiranja za leto 2018. Slednje bo omogočilo izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti do konca letošnjega leta.

V Letnem programu zapiranja za leto 2018, ki vključuje postavke za zadnje leto izvedbe rudarskih zapiralnih del po spremenjenem srednjeročnem programu postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 2013–2018, so po mnenju izvajalca nadzora upoštevane oblike kadrovskega prestrukturiranja presežnih delavcev ustrezne. Izvajalec nadzora je mnenja, da je po daljšem večletnem obdobju nastopil čas, ko je letni program zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik primeren in izvedljiv brez večjih pogojev oziroma predpostavk kot zadnja leta, in sicer tako s stališča tehnične izvedljivosti, kot tudi z vidika finančne ustreznosti pod pogojem, da bo družba RTH d.o.o. Trbovlje pravočasno:

  • izdelala vso potrebno tehnično dokumentacijo,
  • izvedla razpise za izvedbo vseh rudarskih zapiralnih del,
  • se osredotočila zgolj na izvedbo del po spremenjenem srednjeročnem programu postopnega zapiranja,
  • dosledno zahtevala spoštovanje pogodbenih rokov izvedbe oddanih del od izbranih izvajalcev,
  • nadoknadila zaostanke zaradi neugodnih vremenskih razmer v začetku letošnjega leta in
  • od izbranih izvajalcev pogodbeno zahtevala neprekinjeno izvajanje zapiralnih del tudi v poletnih mesecih.

Poslovodstvo predvideva, da bo po 31. 12. 2018 družba poslovala naprej, bodisi kot sedaj ali pa kot družba v postopku prostovoljne redne likvidacije, da bo lahko zaključila vse aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v skladu z Zakonom o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ).

Neodvisni revizor, ki je o ugotovitvah revizorskega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v letu 2017, podal mnenje brez pridržka, zato ocenjuje, da je predpostavka delujočega podjetja primerna uporabljena pri pripravi računovodskih izkazov.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika