Novica

Poročilo o nadzoru nad zapiralnimi aktivnostmi postopnega zapiranja RTH za leto 2016

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 169. redni seji sprejela poročilo o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in drugimi aktivnostmi postopnega zapiranja RTH, Rudnika Trbovlje-Hrastnik za leto 2016.

Nadzor je opravila družba Geostern, ki je bila izbrana na mednarodnem javnem razpisu. V poročilu je zajet tehnični nadzor (jamska zapiralna dela ter izvajanje sanacijskih in rekonstrukcijskih del na površini s prostorsko in ekološko sanacijo površine), finančni nadzor (tudi nad kadrovsko socialnim programom in javnimi naročili) ter nadzor na področju nepremičnin in premičnin.

Ministrstvo za infrastrukturo iz poročila nadzora postopnega zapiranja RTH za leto 2016 ni ugotovilo nepravilnosti, ki ne bi bile sproti obravnavane pri izvajalcu nadzora in predstavljene v zaključnem poročilu nadzora postopnega zapiranja RTH za 2016, glede višine in namena porabe sredstev ter ostalih aktivnosti in izvajanja programa postopnega zapiranja RTH za 2016.

Postopno zapiranje RTH ureja Zakon o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, ki določa, da ministrstvo, pristojno za energetiko, letno poroča vladi o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa zapiranja RTH, ter da nadzor nad izvajanjem programa in porabe sredstev opravlja neodvisna strokovna institucija, izbrana na mednarodnem javnem razpisu. Sredstva za izvajanje programa zapiranja rudnika se zagotavljajo iz proračuna RS in iz lastnih virov RTH.

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika