Novica

Poročilo o poteku zasedanja Meddržavne komisije vlad Republike Hrvaške in Republike Slovenije o ureditvi pravnih odnosov, povezanih z NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom Ministrstva za infrastrukturo o poteku zasedanja Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado RS in vlado RH o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearne elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ki je potekalo 20. 7. 2015 v Krškem.

Foto: NEK

Vlada RS je skladno s pogodbo imenovala Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO) za strokovno organizacijo za pripravo Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva in pripravo Programa razgradnje NEK.

Po petih letih je 20. julija 2015 v prostorih NEK v Krškem potekalo 10. zasedanje meddržavne komisije za NEK.

Na seji meddržavne komisije je bilo sprejeto poročilo članov Uprave NEK. Skladno s pogodbo in glede na to, da je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost odobrila spremembe Zaključnega varnostnega poročila in Tehničnih specifikacij v zvezi s podaljšanjem obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let, je meddržavna komisija podprla odločitev družbenikov NEK za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043. Prav tako je komisija skladno z mednarodnimi obveznostmi in priporočili ter s ciljem trajnega zagotavljanja jedrske varnosti soglašala z izgradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva na lokaciji NEK, ki ga bosta financirala družbenika NEK ter bo vključeno v stroške poslovanja elektrarne.

Zaradi novih okoliščin, povezanih s podaljšanjem obratovanja NEK, je meddržavna komisija zadolžila strokovne organizacije, da v roku treh mesecev pripravijo predlog projektne naloge za izdelavo revizij Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in iztrošenega jedrskega goriva ter Programa razgradnje NEK.

Slovenska stran je v predstavitvi ravnanja z jedrskimi odpadki iz NEK v Sloveniji predstavila projekt odlagališča NSRAO in povabila Hrvaško, da razmisli o pristopu k projektu. Predan je bil tudi investicijski program za odlagališče. Prav tako je bila meddržavna komisija seznanjena s poročili o stanju zbranih sredstev v obeh skladih za financiranje razgradnje NEK.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika