Novica

Poročilo o problematiki in dinamiki priprave DPN s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov njihove priprave za obdobje januar – julij 2014. Vlada RS nalaga vsem ministrstvom, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti upoštevajo prioritete državnih prostorskih načrtov in zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv, smernic in mnenj v skladu s časovnicami priprave državnih prostorskih načrtov.

Prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo bo zagotovil dodatno mednarodno plinovodno povezavo, ki bo omogočala tranzit zemeljskega plina med vzhodom in zahodom.

Vlada RS je prav tako potrdila ukrepe za pospešitev priprave državnih prostorskih načrtov in nalaga Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da poroča o realizaciji aktivnosti periodično vsakih 6 mesecev.

Na podlagi izvedene analize izvajanja postopkov priprave DPN za obdobje december 2013 – maj 2014 je treba  za učinkovitejšo pripravo DPN realizirati:

 • nerealizirane ali delno realizirane ukrepe, ki jih je sprejela vlada ob obravnavi predhodnih štirih poročil (junij 2012, oktober 2012, marec 2013 in december 2013) in se nanašajo na obsežnejše sistemske spremembe ter konkretne ukrepe za pospešitev priprave DPN;
 • nove ukrepe, potrebne za odpravo problemov, zaznanih v obdobju od decembra 2013 do maja 2014. Ob zadnjem, četrtem poročilu vlade (december 2013) je bilo v pripravi 57 DPN.

Od decembra 2013 do maja 2014 je vlada sprejela:

 • 1 sklep o načinu umeščanja HE na srednji Savi v prostor;
 • 1 sklep o pripravi DPN (DPN za park vetrnih elektrarn Senožeška brda);
 • 2 sklepa o potrditvi predloga najustreznejše variante (DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša in DPN za rekonstrukcijo plinovoda M3, M3B, R31, R32, R34)
 • 3 uredbe o DPN (DPN za železniško postajo Pragersko, DPN za OSVAD Postojna, DPN za plinovode zanke do Zreč).


V istem obdobju so bile opravljene javne razgrnitve z javnimi obravnavami:

 • 1 javna razgrnitev študije variant (DPN za 110 kV DV Kočevje Črnomelj);
 • 3 javne razgrnitve osnutka DPN (DPN za M3/1 Kalce–Ajdovščina, DPN za M3/1 Kalce–Vodice, R51A Jarše–Sneberje).  

V pripravi je pobuda za pripravo DPN za letališče Edvarda Rusjana Maribor.

Dinamika priprave DPN kljub številnim aktivnostim za pospešitev postopkov priprave DPN v večini primerov zaostaja za časovnicami, določenimi v sklopu obravnave 2. poročila o DPN (oktobra 2012). Glavna razloga za odstopanja od načrtovane dinamike sta:

 • slaba realizacija ukrepov za pospešitev priprave DPN, ki jih je vlada sprejela ob obravnavi vsakokratnega poročila o DPN, s strani določenih nosilcev;
 • zaznani novi problemi, ki spremljajo pripravo DPN.

V obdobju od decembra 2013 do maja 2014 so bili pri pripravi DPN zaznani novi problemi, ki spremljajo pripravo DPN:

 • neustrezna dinamika priprave sprememb in novih uredb o vodovarstvenih območjih;
 • neskladnost dinamike priprave konkretnih ukrepov in zagotavljanja podatkov za načrtovanje posegov na območjih ohranjanja narave (Natura 2000) z dinamiko priprave DPN;
 • odsotnost konkretnih usmeritev in pravil za načrtovanje nadomestnih habitatov v posameznih fazah DPN, ter za njihovo realizacijo, vzdrževanje in spremljanje stanja v fazi izvedbe načrtovane ureditve;
 • neusklajenost področne zakonodaje, ki ureja vrste in vsebino investicijske dokumentacije;
 • brezplačna dostopnost do podatkov za potrebe priprave strokovnih podlag v postopku priprave DPN;
 • slaba seznanjenost in neaktivnost resorjev (NUP) z načinom in obliko sodelovanja v postopkih prostorskega načrtovanja;
 • neusklajenost stališč različnih resorjev MKO v postopkih prostorskega načrtovanja;
 • nesprejemanje odločitev vlade glede strateških prioritetnih razvojnih projektov kot izhodišče za iskanje optimalnih rešitev za umestitev v prostor s strani vseh nosilcev urejanja prostora in deležnikov v teh postopkih;
 • kadrovska in finančna obremenjenost na drugih vsebinah oz. projektih.

Vir: MZIP


© 2012 - 2022 Portal Energetika