Novica

Poročilo o realizaciji aktivnosti pri pripravi DPN

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji obravnavala Poročilo o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov (DPN) in sprejela naslednje sklepe:

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o realizaciji aktivnosti pri pripravi DPN in nalaga ministrstvu za infrastrukturo in prostor, ministrstvu za kmetijstvo in okolje, ministrstvu za znanost, izobraževanje, kulturo in šport ter ministrstvu za pravosodje in javno upravo, da ji do 30.11.2012 poročajo glede realizacije ukrepov, ki jim jih je Vlada Republike Slovenije naložila 14. junija 2012.


2. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s časovnicami priprave posameznih DPN,  aktivnostmi pri pripravi DPN, nosilci posameznih nalog, njihovimi zadolžitvami in odgovornostjo za realizacijo.


3. Vlada Republike Slovenije se strinja, da se zaradi razlogov, navedenih v tem poročilu, zaključi postopek priprave DPN, kot so navedeni v tem poročilu.


4. Vlada Republike Slovenije nalaga Zavodu RS ohranjanja narave, da za potrebe dokončanja okoljskega poročila in presoje na varovana območja v postopku priprave DPN za državno cesto med avtocesto A1 (Celje–Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – 3. razvojna os, sredina, posreduje koordinatorju vse podatke o obstoječem stanju vrst in habitatov do 31.12.2012.


5. Vlada Republike Slovenije nalaga ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da sodeluje kot pobudnik v postopku priprave DPN za protipoplavne ureditve in izkoristek vodnega potenciala porečja reke Mure v energetske namene, v okviru vsebin iz svoje delovne pristojnosti.


V zvezi z dinamiko priprave DPN, kot je bila določena na seji vlade 14. junija, ugotavljamo, da le-tej v večini primerov sledimo; med junijem in oktobrom 2012 je bilo tako na vladi sprejetih 6 uredb o DPN (+ 2 spremembi in dopolnitvi uredbe o DPN) ter 8 sklepov o pripravi DPN.
 
Poročilo o realizaciji aktivnosti pri  pripravi državnih prostorskih načrtov obsega:

 • podano poročilo o realizaciji ukrepov za pospešitev priprave DPN, za katere se je rok priprave že iztekel:
  – realizirana je sprememba Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, priprava navodila za določanje izvedbe izravnalnih ukrepov na podlagi 31. člena Zakona o kulturni dediščini
  – v pripravi je še navodilo glede ocenjevanja sprejemljivosti posegov na poplavnih območjih, navodilo glede vzpostavljanja nadomestnih habitatov, navodilo glede ocenjevanja sprejemljivosti posegov na kmetijska zemljišča
  – v pripravi sta še spremembi pravilnika o gradnji plinovodov in gradnji daljnovodov, ker je njuna priprava vsebinsko povezana z navodilom za ocenjevanje sprejemljivosti posegov na poplavnih območjih;
 • podan predlog glede nadaljevanje priprave DPN, katerih priprava je dlje časa mirovala:
  – ustavi se priprava DPN za izven nivojsko križanje ceste in železnice v Lescah in v Žirovnici, za parkirišče za tovorna vozila Železni most ob AC Kozina–Klanec, za obvoznice Velike Lašče, Ribnica in Kočevje ter za kompresorsko postajo Rogatec
  – miruje priprava DPN za glavno cesto Ptuj–Markovci, državno cesto Cerkno–Hotavlje, državno cesto med priključkom Črnomelj jug in MMP Vinica, rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV  Beričevo–Podlog
  – nadaljuje priprava DPN za državno cesto med avtocesto A1 (Celje–Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) (3. razvojna os, sredina), za glavno cesto Robič–Kalce–Logatec na odsekih Hotedrščica, Godovič in Spodnja Idrija, za letališče Portorož, za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Divača, za prenosni plinovod Kleče–toplarna v Šiški;
 • podano novelirano poročilo o stanju priprave DPN z upoštevanjem izdelanih natančnih časovnic; glede na junijsko poročilo so pri nekaterih DPN korigirani termini ključnih faz v postopku ob tem pa je povsod naveden razlogi za morebitna odstopanja (razlogi za odstopanja so praviloma zaradi časa, ki ga investitorji potrebujejo za izvedbo javnih naročil in samega časa izdelave strokovnih gradiv oz. dinamike zagotavljanja sredstev za izdelavo strokovnih gradiv);
 • izdelane časovnice priprave vseh DPN, vključno z določitvijo nosilcev posameznih nalog njihovih zadolžitev in odgovornosti za realizacijo.

© 2012 - 2022 Portal Energetika