Novica

Poročilo o stanju izvedbe projekta gradnje odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Poročilom Ministrstva za infrastrukturo o stanju izvedbe projekta gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in o dinamiki nadaljnjih korakov v tem postopku.

Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da pripravi poročilo o stanju izvedbe projekta gradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) in o dinamiki nadaljnjih korakov v tem postopku. V gradivu je podano poročilo, ki opisuje glavne korake, storjene do sedaj in predvidena ravnanja in ukrepe za naprej.

Vlada je novembra 2004 sprejela Program priprave Državnega lokacijskega načrta za odlagališče NSRAO, ki določa, da je treba zagotoviti odlagališče za trajno rešitev NSRAO v skladu z določili iz Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (pogodba), decembra 2009 pa Uredbo o Državnem prostorskem načrtu za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško (uredba o DPN). Za investicijo sta bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UEM) je ARAO po sprejetju uredbe izdelal investicijski program. Minister, pristojen za energijo je s sklepom, št. 360-54/2013/29 z dne 4. 7. 2014 potrdil Investicijski program, Rev. C, december 2013, za odlagališče NSRAO, Vrbina Krško, št. NSRAO2-INP-001-03 (investicijski program), v katerem je predvideno, da bo v odlagališče odložena polovica NSRAO iz NEK in vsi NSRAO malih povzročiteljev.

V investicijskem programu so obravnavana razmerja med investitorjem - Republiko Slovenijo, agentom, ki v imenu in za račun države vodi investicijo – ARAO, plačniki storitev agentu in izvajalci del. Revidirani so kazalniki v dokumentu, ki obravnavajo dosedanja vlaganja, ki sta jih plačevala Republika Slovenija in Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (sklad) ter vlaganja, ki so in bodo potrebna za izvedbo investicije izgradnje odlagališča NSRAO, kakor tudi njegovega obratovanja in zaprtja do leta 2062.

Vrednost investicije do izgradnje (ter stroški zapiranja odlagališča) je 157.515.000 EUR (stalne cene) oziroma 174.665.000 EUR (tekoče cene). V osnovnem scenariju (brez sodelovanja RH) je predvideno, da bo v odlagališče odloženih 80,7 % NSRAO iz NEK in 19,3 % NSRAO malih povzročiteljev. V času obratovanja in prekinitve obratovanja od leta 2020 do 2062 so stroški ocenjeni v višini 327.036.000 EUR (stalne cene, skupaj z DDV). Že vložena sredstva do 31. 12. 2012 so v investicijskem programu ocenjena v višini 37.197.000 EUR. V investicijskem programu je navedeno, da je sklad realiziral izplačilo sredstev v višini 32.387.000 EUR, proračun pa v višini 4.810.000 EUR.

V Poročilu je predlagana rešitev, da se načrtuje gradnja odlagališča NSRAO polovične zmogljivosti samo za slovenski del odpadkov (za 3113 m3 NSRAO), hkrati pa se omogoči tehnično zasnovo in gradnjo odlagališča z zmogljivostjo, primerno za odlaganje vseh NSRAO iz NEK, če bi bil v nadaljevanju postopka sprejet dogovor z Republiko Hrvaško.

Vir: MzI


© 2012 - 2021 Portal Energetika