Novica

Poročilo o ukrepih za spodbujanje uporabe biogoriv, celotni prodaji goriv za uporabo v prometu in delež biogoriv za leto 2011

Vlada RS je na današnji seji potrdila Poročilo za leto 2011 o ukrepih za spodbujanje uporabe biogoriv, celotni prodaji goriv za uporabo v prometu in deležu biogoriv.

V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07 in 92/10) bo poročilo poslano Evropski komisiji za izpolnitev zahteve prvega odstavka 4. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza (UL L št.123 z dne 17.5.2003, str. 42).

 

V skladu s 16. členom uredbe, ki prenaša v slovenski pravni red določbe prvega odstavka 4. člena direktive, mora država članica vsako leto  poročati Evropski komisiji o:  

  • sprejetih ukrepih spodbujanja rabe biogoriv ali drugih obnovljivih goriv namesto dizelskega goriva ali motornega bencina za pogon motornih vozil,
  • nacionalnih virih, namenjenih proizvodnji biomase za energetsko rabo, ki ni raba energije v prometu,
  • celotni prodaji goriva za rabo v prometu in deležih biogoriv, čistih in zmešanih z gorivi, in drugih obnovljivih goriv, ki so bili dani na trg v preteklem letu. Kjer je primerno, države članice poročajo o izjemnih pogojih pri oskrbi trga s surovo nafto ali naftnimi derivati, ki so vplivali na trženje biogoriv in drugih obnovljivih goriv. 

V letu 2011 so v prometu v Sloveniji pogonska goriva mineralnega izvora nadomeščali predvsem z biodizlom ter v manjšem obsegu z drugimi biogorivi kot sta bioetanol in bio ETBE. Biodizel se je kot pogonsko gorivo uporabljal pretežno v mešanici z običajnim fosilnim dizelskim gorivom, v manjši meri pa tudi kot čisti biodizel. Večina biogoriva je bila prodana kot mešanica biodizla in dizla, pri čemer vsebnost biodizla večinoma ni presegla 5 %.


Povprečni deleži biogoriv v vseh tekočih gorivih skupaj danih na trg v Republiki Sloveniji v letu 2008, 2009, 2010 in 2011 je razviden tudi iz spodnje preglednice, ki je pripravljena na podlagi podatkov izvajalcev monitoringa kakovosti tekočih goriv in biogoriv za pogon motornih vozil v cestnem prometu.

Preglednica : Povprečni delež biogoriv v gorivih za transport v letih od 2008 do 2011


Gorivo

Delež biogoriv v letu 2008

Delež biogoriv v letu 2009

Delež biogoriv v letu 2010

Delež biogoriv v letu 2011

Povprečni masni delež biogoriv v gorivih za transport  (m/m%)

1,44

1,99

2,94

2,20

Povprečni energijski delež biogoriv v gorivih za transport  (E/E%)

 

1,20

 

1,70

2,53

1,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež biogoriv je iz leta v leto počasi naraščal vse do leta 2011, ko je zabeležen precejšen padec. Na podlagi podatkov pooblaščenih izvajalcev monitoringa kakovosti goriv je v letu 2007 v Republiki Sloveniji dajalo biogoriva na trg 10 distributerjev, v letih 2008 in 2009 je biogoriva v čisti obliki ali primešana mineralnim gorivom na trg dajalo že 25 od skupno 28 distributerjev, v letu 2010 dajalo biogoriva na trg 29, med tem ko je v letu 2011 dajalo biogoriva na trg 24 registriranih oz. identificiranih distributerjev, torej tistih, ki so skladno z uredbo poročali ministrstvu.

 


© 2012 - 2023 Portal Energetika