Novica

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 39. redni seji sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018 in ga posredovala Državnemu zboru RS. Leto 2018 je na področju jedrske varnosti in varstva pred ionizirajočimi sevanji minilo brez pretresov.

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je v letu 2018 obratovala brez večjih težav, z le eno ročno postopno zaustavitvijo zaradi manjših težav na sistemu nadzora glavnega transformatorja, kar so ustrezno rešili. Spomladi so opravili redni remont, med katerim so izvedli nekaj pomembnih izboljšav. Nadaljevala se je tudi gradnja utrjene varnostne zgradbe 2 in projektiranje suhega skladišča izrabljenega goriva.

Nadaljeval se je evropski tematski strokovni pregled na področju staranja, v okviru katerega so evropski upravni organi, pristojni za jedrsko varnost pregledali poročila o spremljanju staranja jedrskih objektov v EU. Na osnovi pregleda in izhajajočih priporočil Uprava za jedrsko varnost in NEK pripravljata načrt ukrepov, s katerimi bo v prihodnosti stanje NEK na področju staranja še izboljšano.

Med letom je potekala priprava novih revizij programov razgradnje NEK in ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom iz NEK. Novi reviziji bosta temeljni podlagi za določitev prispevkov, ki jih morata GEN Energija in Hrvatska elektroprivreda kot lastnika vplačevati vsaka v svoj sklad. V skladih je treba do konca obratovalne dobe NEK zbrati dovolj sredstev za financiranje razgradnje objekta in za končno odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, pa tudi za vsa nadomestila lokalnim skupnostim. Koordinacijski odbor, ki ga je leta 2017 imenovala Meddržavna komisija za spremljanje uresničevanja meddržavne pogodbe o solastništvu NEK, je spremljal izdelavo programa razgradnje in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva ter preučeval možnosti za skupno odlaganje slovenskih in hrvaških radioaktivnih odpadkov iz NEK. Slovenija v ta namen Hrvaški ponuja odlagališče v Vrbini, medtem ko na Hrvaškem skušajo podobno odlagališče zgraditi blizu meje z Bosno in Hercegovino. Do konca leta ni prišlo do dogovora, ki bi bil sprejemljiv za obe strani.
Pri obratovanju raziskovalnega reaktorja TRIGA v letu 2018 ni bilo večjih posebnosti.

Agencija za radioaktivne odpadke je nadaljevala dejavnosti za izgradnjo odlagališča nizko- in srednje-radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Potekale so predhodne aktivnosti za javno razgrnitev poročila o vplivih na okolje in čezmejno presojo vplivov na okolje bodočega odlagališča. Glede na dinamiko izvajanja aktivnosti ostaja izziv, kako pravočasno zagotoviti odlagališče, da bo NEK normalno obratovala tudi naprej, ko bodo zapolnjene skladiščne kapacitete za tovrstne odpadke v elektrarni.

Na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt, nekdanjega rudnika urana v Žirovskem vrhu, težave s plazenjem hribine niso bile rešene, zato se iskanje rešitev za zaprtje odlagališča nadaljuje.

Leta 2018 ni bilo večjih problemov pri izvajalcih sevalnih dejavnosti, prav tako pa je bilo malo intervencij zaradi najdb virov ionizirajočega sevanja na terenu.

Na začetku leta 2018 je začel veljati nov Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, s katerim je bila v slovenski pravni red prenesena večina določil evropske direktive, ki ureja varstvo pred sevanji. Med letom je bilo sprejetih še nekaj uredb in pravilnikov. Še vedno pa ni vse pripravljeno za začetek izvajanja Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo, ki je bil sprejet že leta 2010. Države podpisnice t. i. Pariške konvencije sicer čakajo na začetek veljavnosti Protokola k Pariški konvenciji, kar naj bi se zgodilo že leta 2019.

Poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani Uprave za jedrsko varnost.

Vir: MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika