Novica

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS leta 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2013. Leta 2013 v Republiki Sloveniji ni bilo dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki v državi je potekalo brez zapletov.

V letu 2013 so družbe elektrogospodarstva, premogovništva in prenosa zemeljskega plina skupaj ustvarile 186,0 mio EUR dobička.

Leta 2013 v Republiki Sloveniji ni bilo dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo. Ravnanje z radioaktivnimi odpadki v državi je potekalo brez zapletov. Kjučni dogodki iz tega področja v letu 2013 so bili naslednji:

  • V Nuklearni elektrarni Krško so med jesenskim remontom vgradili dodatna sistema za nadzor vodika v zadrževalnem hramu in za filtrirano tlačno razbremenjevanje zadrževalnega hrama med težko nesrečo. Med remontom so tudi posodobili sistem za meritev temperature primarne vode.
  • Med preverjanjem kakovosti zvarov s pomočjo industrijske radiografije v novogradnji Termoelektrarne Šoštanj 6 sta bila dva delavca obsevana nad zakonskimi omejitvami. Ker prekoračitev dovoljene doze ni bila velika, delavca nista utrpela neposrednih zdravstvenih posledic, podjetje, ki se izvajalo delo, pa je bilo oglobljeno.
  • Na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh zaradi pomanjkanja sredstev niso izvajali dejavnosti, s katerimi bi dolgoročno preprečili plazenje hribine. Zagotovljena sta bila monitoring in vzdrževanje, ki ju je izvajal Rudnik Žirovski vrh d. o. o.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika