Novica

Uredba o DPN za prenosni plinovod Lendava - Kidričevo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je danes na 94. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo.

Predmet načrtovanja je prenosni plinovod dolžine 73 km, ki poteka od mejne merilno regulacijske postaje Pince do kompresorske postaje Kidričevo. Trasa novo načrtovanega daljnovoda poteka vzporedno s prenosnim plinovodom R15 Kidričevo - Lendava.

Uredba daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

V DPN, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede prometno tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor. Prikazane so ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, opisane pa so med drugim načrtovane prostorske ureditve, območje DPN, pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoji za parcelacijo, pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. DPN vsebuje obvezne priloge, med katerimi so tudi stališča do pripomb in predlogov javnosti in občin, danih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika