Novica

Poročilo regulatorja o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2012

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k "Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2012", ki ga je sprejel Svet Javne agencije RS za energijo na 36. redni seji dne 27.6.2013.

V skladu z Energetskim zakonom je Javna agencija RS za energijo pripravila "Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2012". Poročilo opisuje razvoj energetskih trgov in delovanje trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Poročilo je sestavljeno v skladu z zahtevami Energetskega zakona in zahtevami za poročanje, ki jih predpisuje Komisija EU.

Iz poročila izhaja, da je bila proizvodnja (14.545 GWh) in poraba električne energije v primerjavi s prejšnjim letom manjša (- 0,4 %), povečalo pa se je število zamenjav dobavitelja električne energije (+ 41,3 %). Indeksi cen električne energije so ostali stabilni pri vseh značilnih odjemalcih in se glede na leto pred tem niso bistveno spremenili. Zaradi vse ostrejše konkurence je bilo opazno celo znižanje cen pri poslovnih odjemalcih. Izredno se je povečalo število sončnih elektrarn, njihova moč se je v letu 2012 kar podvojila. Trgovci z električno energijo so bili v tem letu zelo dejavni, predvsem zaradi povečanja prenosnih zmogljivosti na avstrijsko-slovenski meji; pretoki električne energije so bili vse leto visoki predvsem v smeri Italije. V zadnji četrtini leta je zaživel tudi izravnalni trg z električno energijo.

Agencija ugotavlja, da se je zaradi tržno spretnega in cenovno zanimivega novega dobavitelja na trgu z zemeljskim plinom, v jeseni 2012 povečala konkurenčnost tudi pri ponudbah za zemeljski plin. Domača poraba zemeljskega plina se je zmanjšala (- 4 %). Število odjemalcev se je ob tem nekoliko povečalo tako pri gospodinjskih kot tudi negospodinjskih odjemalcih. Vstop novega dobavitelja na trg je sprožil plaz zniževanja cen pri vseh dobaviteljih, tako da je slovenski trg z zemeljskim plinom prvič od leta 2009 zaznal nižanja cen. Pomembno je še, da je agencija prvič uvedla triletno regulativno obdobje tudi za omrežnine za zemeljski plin. V letu 2012 se je močno povečal prenos zemeljskega plina do omrežij sosednjih držav, in sicer kar za 34,2 odstotka.

V strukturi primarnih energentov za proizvodnjo toplote (2.484 GWh) za daljinsko ogrevanje je bil na prvem mestu premog s 57,8 %, na drugem mestu zemeljski plin z 28,6 % in na tretjem lesna biomasa z 12,6 % deležem. Cena toplotne energije se je glede na leto 2011 v povprečju povečala za 10 %.

Podrobnosti so na voljo v celotnem poročilu, ki je dostopno na povezavi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika