Novica

Poroštvo za TEŠ 6 zgolj če končna cena ne preseže zgornje meje 1,3 milijarde EUR

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o izpolnjevanju pogojev iz 2. točke sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 23. 2. 2012, za izdajo državnega poroštva v višini 440 milijonov evrov za projekt nadomestnega bloka TEŠ-6. Vlada poroštvo za TEŠ pripravljena podpreti le, če bo v zakonu sprejeto dopolnilo, ki ji omogoča, da pogodbe ob zvišanju cene projekta nad dopustno mejo ne podpiše.

Vlada RS je na 3. redni seji dne 23.02. 2012 sprejela sklep, s katerim se je seznanila s Celovito informacijo o projektu Nadomestni blok TEŠ-6  in sprejela 5 pogojev, pod katerimi je kot lastnica HSE, d.o.o., pripravljena prevzeti dodatno tveganje z izdajo državnega poroštva za projekt nadomestnega bloka TEŠ-6 v višini 440 milijonov evrov.

Glede na visoko stopnjo tveganja projekta je Vlada RS ugotovila, da je, kot lastnica HSE, d.o.o., visoko izpostavljena, zato je za prevzem državnega poroštva podala 5 vsebinskih pogojev. Vlada RS se je do prevzema poroštva opredelila pozitivno pod pogojem, da bo investitor izpolnil predhodno izpolnil določene pogoje, ki bodo optimirali stroške projekta in zagotovili njegovo dolgoročno finančno stabilnost.

Minister za infrastrukturo in prostor je imenoval Komisijo in ob imenovanju Komisije je MZIP zahtevalo od uprav TEŠ in HSE, da posredujeta celotno dokumentacijo o projektu TEŠ 6. Komisija je  dne 30. 04. 2012 na podlagi izkazane listinske dokumentacije podala pisno poročilo z ugotovitvami in predloge v 18 točkah, ki so nujne za korektno nadaljevanje projekta.

Komisija je izpostavila pet ključnih ugotovitev: 

 

  • Projekt TEŠ Blok 6 je bil v preteklosti v več fazah voden neprimerno s strani uprav in strokovnih skupin, pristojnih za vodenje projekta. Prav tako nadzorni sveti niso ustrezno nadzorovali in ukrepali v okviru svojih pristojnosti. Ocenjuje, da poslovodstva in nadzorni sveti Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o., in HSE, d.o.o.,  skozi celotno trajanje projekta večkrat niso ravnali skrbno in gospodarno.
  • Na dan priprave poročila komisiji ni znana dokončna vrednost investicije, saj ni zaključena pogodba za montažna  dela, kljub temu, da se montažna dela že izvajajo. Po mnenju komisije to predstavlja danes največjo nevarnost za povišanje končne cene investicije. 
  • Komisija je identificirala večje število tveganj, z nekaterimi je po njeni oceni investitor v preteklosti slabo upravljal. 
  • Vlada RS je dne 23. 02. 2012 zahtevala izpolnitev petih pogojev kot osnovo za dodelitev državnega poroštva za kredit v višini 440 mio EUR. Glede na pisno poročilo HSE, d.o.o., z dne  16. 4. 2012, je komisija ugotovila, da do tega datuma ni bil realiziran nobeden od zahtevanih petih pogojev.
  • Na osnovi ugotovitev je komisija predlagala, da družba HSE, d.o.o., aktivneje prevzame nadzor nad projektom.

Na osnovi poročila strokovne komisije je MzIP dne 11. 05. 2012 AUKN kot skrbnika in upravljavca kapitalske naložbe RS HSE, d.o.o. (posledično njene hčerinske družbe TEŠ, d.o.o.) pozvalo, da skladno z ugotovitvami komisije nemudoma ukrepa in zagotovi, da se projekt zaključi na najbolj racionalen način in da se izpostavljena tveganja minimizirajo.

Odbor DZ za finance in monetarno politiko je dvakrat obravnaval poročila, ki jih je, glede izpolnjevanja petih pogojev Vlade RS, podal investitor. Ob zadnji prekinitvi seje je bilo ugotovljeno, da še vedno niso izpolnjeni vsi pogoji za odločanje o poroštvu.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je zato dne 28.06.2012 zahtevalo od investitorja še dodatna natančna pojasnila glede strukture cene projekta.

Iz prejetih podatkov izhaja, da v NIP 3 nekateri stroški niso bili upoštevani, v NIP 4 so bili stroški montaže GTO podcenjeni za 64 mio EUR, stroški financiranja pa precenjeni za 47 mio EUR. Investicijska vrednost po podatkih investitorja na dan 02.07.2012 po tekočih cenah znaša 1.301 mio EUR, kar je za 1 mio EUR nižje, kot je predvidena vrednost iz zadnjega veljavnega investicijskega programa NIP4.

V zvezi z izpolnjevanjem petih vsebinskih pogojev za prevzem državnega poroštva v višini 440 milijonov evrov za projekt nadomestnega bloka TEŠ-6 resorno ministrstvo ugotavlja naslednje:

1. pogoj: »Investitor mora opraviti pogajanja z vsemi dobavitelji s ciljem znižanja vrednosti iz NIP 4 in jih čim bolj približati vrednostim iz NIP 3, pri čemer morajo biti v končni vrednosti zajeti vsi stroški (npr. stroški povezovalnega voda za priključitev na elektroenergetski sistem)«.

V dokumentih investitor navaja, da je opravil pogajanja z vsemi dobavitelji in znižal pogodbene vrednosti, razen pri postavki »montaža glavne tehnološke opreme (GTO)«. Vrednost teh pogodb je znatno večja od predvidene vrednosti v NIP 3.

Investitor je z dobaviteljem GTO sicer uspel znižati izhodiščno ponujeno vrednost in tudi omejiti maržo dobavitelja GTO s 25 % na dobrih 10% (v predvideni vrednosti 14,5 mio EUR). Razlog za povečanje predvidene vrednosti bo potrebno podrobneje analizirati s strani nadzornih organov v obeh podjetjih (TEŠ, d.o.o., in HSE, d.o.o.), oziroma izvesti ustrezne revizije tega dela projekta. Znatno povečanje vrednosti montaže GTO glede na ocenjeno vrednost je investitor kompenziral z znižanjem vrednosti pogodb na drugih pogodbenih postavkah ter predvsem z nižjimi stroški financiranja projekta tako, da je njegova končna ocenjena cena minimalno pod vrednostjo iz NIP 4.

2. pogoj: »Med Premogovnikom Velenje in Termoelektrarno Šoštanj mora biti pred odobritvijo državnega poroštva sklenjena pogodba o dolgoročni dobavi lignita po maksimalni ceni iz NIP 4 (2,25 EUR/GJ)«.

Pogodbeni stranki navajata, da se cena premoga do leta 2054 določa v skladu z NIP 4.

3. pogoj: »Investitor mora zagotoviti dokončanje projekta po priloženem terminskem načrtu«.

Investitor navaja, da se projekt izvaja po terminskem načrtu in bo dokončan v skladu z NIP 4.

4. pogoj: »Investitor mora zagotoviti vse pogoje za doseganje donosnosti projekta v skladu s sektorsko politiko za področje energetike«.

Investitor navaja, da bo skladno z NIP 4 zahtevana donosnost na kapital iz predlagane sektorske politike za energetiko dosežena.

5. pogoj: »Omejitev izpustov emisij CO2 skladno z investicijskim programom«.

Investitor navaja, da bodo emisije iz bloka 6 nižje kot je to zahtevano v Okoljevarstvenem dovoljenju. V NIP 4 je predvideno, da bodo emisije nižje kot to zahteva veljavna zakonodaja v Sloveniji in EU.

Resorno ministrstvo ugotavlja, da je investitor sledil sklepom vlade in opravil številne aktivnosti v smislu optimiziranja stroškov projekta. Obenem pa izpostavljamo odgovornost vseh dosedanjih uprav za negospodarno in neustrezno vodenje projekta katerega posledica je bilo bistveno povišanje vrednosti projekta. V kolikor vlada RS na 3. seji 23. 02. 2012 ne bi obravnavala celovite informacije o projektu in sprejela sklepov v smislu zagotovitve racionalizacije in gospodarnejšega vodenja, bi projekt ob njegovem zaključku presegal 1.500.000.000,00 eur. Kljub vsem naporom ostaja odprto vprašanje dolgoročne rentabilnosti projekta.

Potrebno je tudi opozoriti, da še niso dokončno sklenjene vse pogodbe za izvedbo del na projektu (sicer v manjšem obsegu) in da je končna cena le nekaj nižja od cene predvidene v NIP 4. Zaradi tega dejstva resorno ministrstvo meni, da je potrebno pri sprejemanju Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz dolgoročnega posojila v višini 440 milijonov evrov, ki ga najame Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. pri Evropski investicijski banki, za financiranje projekta postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj v zakonu sprejeti ustrezen amandma, ki Vladi RS omogoča, da tudi ne podpiše ustrezne pogodbe, če se v času do podpisa pogodbe vrednost projekta poviša glede na navedbe iz dopisa številka DIR/74/2012 z dne 22. 06. 2012 »Dodatna pojasnila k prvi alinei 2. točke sklepa Vlade RS št. 36000-2/2012/4 z dne 23.2.2012 – končna vrednost projekta nadomestni blok 6 TEŠ«.

 


Na seji dne 13.07.2012 je Odbor za finance poroštvu v Državnem zboru za TEŠ 6 odobril poroštvo ob sprejetju določenih pogojev. Sprejeti so bili trije sklepi:

  • TEŠ mora do podpisa poroštvene pogodbe z vlado pripraviti recenziran noveliran investicijski program 5 (NIP 5) potrjen od neodvisnega in strokovno usposobljenega recenzenta,
  • NIP 5 morajo potrditi nadzorniki TEŠ in Holdinga Slovenskih elektrarn, 
  • na osnovi NIP 5 pa se preveri izpolnjevanje pogojev iz zakona o poroštvu.

Odbor je sprejel tudi dopolnilo, ki vladi omogoča, da v primeru ponovnega povečanja končne cene projekta nad 1,3 milijarde evrov ne sklene pogodbe o poroštvu.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika