Novica

Poslovni in finančni načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2015, ki ga je nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada obravnaval na 2. redni seji dne 19. marca 2015, razen v delu, ki se nanaša na porabo sredstev Sklada za podnebne spremembe. Prav tako je vlada potrdila Program Eko sklada za izvajanje nalog po Energetskem zakonu za leto 2015, za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom, pravnim osebam in zasebnikom, sofinanciranje programa energetskega svetovanja in zagotovitev sredstev za izvajanje predmetnega programa iz Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 22. aprila 2015.

Ekosklad bo tako zaenkrat objavil javne razpise za ugodno kreditiranje okoljskih naložb tako za gospodinjstva kot za pravne osebe in samostojne podjetnike ter lokalne skupnosti ter javne pozive za nepovratne finančne spodbude za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije s sredstvi pridobljenimi na podlagi Energetskega zakona. Ko bo sprejet Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe 2015, pa bo objavil tudi razpise za namene določene v tem programu.

Na podlagi Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2015 bo Eko sklad v letu 2015 nadaljeval s kreditiranjem okoljskih naložb kot osnovne dejavnosti Eko sklada in za to zagotovil najmanj 35 milijonov EUR kreditnih sredstev, v primeru razpoložljivih sredstev in potreb potencialnih kreditojemalcev pa tudi več. Interes občanov za kredite Eko sklada se povečuje zaradi možnosti sočasne pridobitve nepovratnih sredstev in posojil za istovrstne naložbe. Tudi pri pravnih osebah je zaradi zelo ugodne obrestne mere veliko zanimanje za posojila Eko sklada, čeprav se pri nekaterih pravnih osebah še naprej odražajo težave pri zagotavljanju ustreznega zavarovanja vračila kreditov.

Finančni načrt za leto 2015 predvideva črpanje v višini 10 milijonov EUR iz naslova novega dolgoročnega kredita EIB, za katerega je bila pogodba podpisana maja 2011, poroštveni zakon za tretji okvirni kredit EIB v višini 50 milijonov EUR pa je bil na potrjen v Državnem zboru RS, dne 24. 10. 2013. Kredit se bo predvidoma črpal do leta 2016.

V letu 2015 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud v skupnem znesku predvidoma 24,5 milijona EUR z namenom zmanjšanja rabe energije, in sicer po naslednjih programih:

  • dodeljevanje 22 milijonov EUR nepovratnih finančnih spodbud občanom za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah,
  • spodbujanje nakupa električnih vozil z 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.

Poleg tega pa bo Eko sklad, skladno s sprejetim novim energetskim zakonom, nadaljeval program brezplačnega energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo ENSVET, za kar bo v letu 2015 zagotovil 1 milijon EUR, ter zagotovil sredstva za izvajanje programa Centra za podpore v znesku 0,2 milijona EUR.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika