Novica

Posvetovanja o variantah nadgradnje daljnovoda Beričevo–Divača

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja DPN za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače. Poleg zakonsko predpisanega sodelovanja javnosti bo pred javno razgrnitvijo študije variant izvedenih 15 posvetov in raziskava javnega mnenja z izvedbo terenskega anketiranja prebivalcev. V novembru in v decembru 2013 bodo posveti z javnostjo izvedeni v 15 občinah, po območju katerih potekata načrtovani varianti. S posveti bo omogočeno soočenje mnenj in predlogov lokalnih skupnosti glede načrtovanega daljnovoda.

Investitor projekta Park vetrnih elektrarn Senožeška brda in MZIP vabita na srečanje krajane Senožeških brd.

Zaradi rasti prevzema električne energije iz prenosnega omrežja, načrtovanih novih proizvodnih enot, širitev distribucijskega omrežja in tehnološke posodobitve celotnega prenosnega omrežja v državi in Evropi je treba postopoma posodobiti in nadgrajevati slovensko prenosno elektroenergetsko omrežje. S tem bo dolgoročno zagotovljeno zanesljivo, varno in učinkovito delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Prehod iz obstoječega 220 kV prenosnega elektroenergetskega omrežja na novo 400 kV omrežje je določen z Nacionalnim energetskim programom in Načrtom razvoja prenosnega omrežja RS od leta 2011 do 2020.
 
S prehodom 220 kV na 400 kV napetostni nivo se bodo povečale prenosne zmogljivosti elektroenergetskih povezav med proizvodnimi in potrošnimi območji znotraj države. Posodobitev prenosnih zmogljivosti omrežja omogoča tudi zagotavljanje dodatnih prenosnih zmogljivosti s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi. Močnejši 400 kV daljnovod lahko prenaša nekajkrat več električne energije kot 220 kV daljnovod. Varovalni pas je v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, enako širok kot za 220 kV daljnovod, to je 40 m na vsako stran od osi daljnovoda. Prehod na višji napetostni nivo v celotnem prenosnem elektroenergetskem omrežju bo izveden postopoma. Odsek Beričevo–Divača je prvi od odsekov, kjer bo izveden ta prehod. V ta namen Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pripravlja državni prostorski načrt za prehod 220 kV omrežja na 400 kV od Beričevega do Divače.


V postopku priprave državnega prostorskega načrta bosta proučeni dve varianti trase daljnovoda:

 • severna varianta: obstoječ daljnovod 220 kV na odseku Beričevo–Kleče–Divača se nadomesti z novim dvosistemskim 400 kV daljnovodom,
 • južna varianta: zgradi se dvosistemski 400 kV daljnovod vzporedno z obstoječim 400 kV daljnovodom na odseku Beričevo–Divača, RTP Kleče pa se vzanka v daljnovod 2 x 400 kV Beričevo–Okroglo; obstoječi 220 kV daljnovod na odseku Beričevo-Kleče-Divača se poruši. Proučena bo tudi razširitev stikališča v Klečah.

Načrtovani varianti potekata po območju 15 občin: Dol pri Ljubljani, Ljubljana, Škofljica, Ig, Brezovica, Domžale, Trzin, Medvode, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Vrhnika, Logatec, Cerknica, Postojna in Divača.
 
Na posvetovanjih z občanih bodo predstavljeni: pomen in razlogi  za prehod 220 kV omrežja na 400 kV, postopek priprave državnega prostorskega načrta, načrtovani varianti  poteka trase, načrtovana izgradnja, vplivi daljnovoda na ljudi in okolje in drugi vidiki, ki utegnejo zanimati prebivalce na območju trase. V skupni razpravi po predstavitvah bodo občani lahko izrazili svoja mnenja in morebitne predloge, ki bodo prispevali k temu, da bo nov daljnovod v lokalnem okolju čimbolj sprejemljiv. Zbrane predloge bodo v nadaljnjem postopku načrtovanja obravnavali strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja, okoljskih presoj, elektroenergetike in ekonomije. Na ta način bodo mnenja in predlogi občanov lahko znatno prispevali k optimalno umeščeni trasi v prostor in k njeni sprejemljivosti v vašem okolju. 


Čeprav bo na vseh posvetih obravnavan celoten projekt, bo posebna pozornost posvečena predstavitvi odseka trase, ki poteka po območju občine, v kateri bo posvet. Zato je pomembno, da se občani udeležijo posveta v svoji občini oz. četrtni skupnosti.
 
Urnik posvetov po občinah:

 • Dol pri Ljubljani in Domžale: torek, 5. novembra 2013 ob 17h, Osnovna šola Dragomelj;
 • Ljubljana – Sostro, Zalog: sreda, 6. novembra 2013 ob 17h, Zadružni dom Zadvor;
 • Ljubljana – Črnuče in Trzin: četrtek, 7. novembra 2013 ob 17h, Občinska dvorana Trzin;
 • Škofljica: ponedeljek, 11. novembra 2013 ob 17h, Občinska dvorana Škofljica;
 • Ljubljana – Tacen in Medvode: torek, 12. novembra 2013 ob 17h, Občinska sejna soba Medvode;
 • Ig: sreda, 13. novembra 2013 ob 17h, Center Ig;
 • Dobrova–Polhov Gradec: ponedeljek, 18. novembra 2013 ob 17h, Zadružni dom na Dobrovi;
 • Brezovica: sreda, 20. novembra 2013 ob 17h, Občinska modra dvorana Brezovica;
 • Horjul: četrtek, 21. novembra 2013 ob 17h, ObčinaHorjul;
 • Cerknica: četrtek, 28. novembra 2013 ob 17h, Gasilski dom Begunje pri Cerknici;
 • Vrhnika: ponedeljek., 2. decembra 2013 ob 17h, Občinska sejna soba Vrhnika;
 • Postojna: sreda, 3. decembra 2013 ob 17h, Knjižnica B. Župančiča, Postojna;
 • Logatec: torek, 4. decembra 2013 ob 17h, Dvorana upravnega centra Logatec;
 • Divača: torek, 9. decembra 2013 ob 17h, Dvorana krajevne skupnosti Senožeče.

Več informacij:


© 2012 - 2024 Portal Energetika