Novica

Potrditev predloga najustreznejše variante v postopku priprave DPN za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS se je na današnji 123. redni seji seznanila in potrdila predlog najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice.

Prenosni plinovod je prostorska ureditev državnega pomena, ki se nacrtuje z državnim prostorskim nacrtom (DPN).

Prenosni plinovod M9 Kidricevo-Vodice je del načrtovanega plinovodnega omrežja, ki se vključuje v mednarodne projekte povečevanja uvoznih zmogljivosti in števila virov ter prenosa zemeljskega plina preko ozemlja Republike Slovenije. Skupaj s kompresorskimi postajami in drugimi prenosnimi plinovodi bo v celoti zaokrožil neposredno povezavo med Madžarsko in Italijo ter oskrbo slovenskega prenosnega plinovodnega sistema oziroma zagotovil dodatno mednarodno plinovodno povezavo in hkrati dodatno transportno pot in nov vir za povečano učinkovitost in zanesljivost oskrbe domačega trga z zemeljskim plinom.

Najustreznejša varianta poteka od kompresorske postaje Kidričevo proti jugu, preko nižinskega dela Črete, v avtocestnem koridorju poteka od Slovenske Bistrice do Dramelj in po območju gostejše poselitve pri Ljubečni, nato se usmeri južno od Šmartinskega jezera, od Lopate do Ločice pri Savinji poteka v koridorju avtoceste in prenosnih plinovodov, po Tuhinjski dolini poteka mimo Motnika (severno), se vzpne na južno pobočje Tuhinjske doline, pri Dolenjem se združi s koridorjem obstoječih prenosnih plinovodov (plinovod M2 Rogatec – Vodice in plinovod M2/1 Rogatec – Vodice), prečka gosto poselitve ob Kamniški Bistrici (nad Radomljami in južno od Volčjega potoka), nato čez kmetijska zemljišča do načrtovane Kompresorske postaje Vodice.

V nadaljnjih fazah priprave DPN bo potrjena varianta optimizirana in podrobneje umeščena v prostor tako, da bodo vplivi na okolje čim manjši.

Vir: MOP


© 2012 - 2023 Portal Energetika