Novica

Povabili posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2020) in Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2020), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«, ter novo različico Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Prvi rok za oddajo vlog je 23. 3. 2020, skrajni rok pa 9. 11. 2020.

Pri obeh povabilih lahko operacija vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu posameznega povabila. Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

  • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in njena dopolnitev (Vlada RS),
  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) – nova različica 1.08, februar 2020,
  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) in
  • Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Zgoraj navedeni dokumenti z izjemo novo objavljene različice 1.08 »Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI)« ostajajo nespremenjeni.

Prijavitelj po povabilu OJS_2020 je oseba ožjega javnega sektorja, prijavitelj po povabilu ŠJS_2020 pa je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Višini nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, ki bosta na razpolago v letih 2020, 2021 in 2022, znašata okvirno 7,65 mio EUR za izvedbo operacij prenov stavb ožjega javnega sektorja po povabilu OJS_2020 oziroma ca. 14,12 mio EUR za izvedbo operacij prenov stavb širšega javnega sektorja po povabilu ŠJS_2020.

Roki za oddajo vlog so pri obeh povabilih enaki, in sicer je prvi rok 23. 3. 2020, drugi rok 8. 6. 2020, tretji rok 7. 9. 2020 in skrajni rok 9. 11. 2020. Če bodo sredstva po posameznem povabilu porabljena pred potekom posameznih rokov, bo za vsako od povabil posebej na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vlogo na vsako od povabil lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja.

Vloge se po posameznem povabilu predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila posameznih povabil:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika