Novica

Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv TP ELENA 2020, s katerim vabi potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA. Z nepovratnimi sredstvi v skupni višini cca. 1,5 mio EUR bo sofinancirana storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja.

Prvi rok za oddajo prijave je 28. 2. 2020, skrajni rok pa 26. 6. 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo je pri Evropski investicijski banki pridobilo nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (GovDER). Projekt je namenjen hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije za projekte celovite energetske prenove stavb ožjega in javnega sektorja  v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA  (v nadaljevanju: TP ELENA) so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša predvidoma 1.567.000 EUR in predstavlja skupni upravičeni strošek, od katerega je 90 % upravičenih stroškov sofinanciranih iz EU sredstev ELENA, za preostanek v višini 10 % pa morajo upravičenci zagotoviti lastna sredstva. Sredstva TP ELENA so na razpolago za črpanje v letu 2020.

Predmet sofinanciranja so naslednje storitve izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb:

  • izdelava razširjenih energetskih pregledov (REP),
  • izdelava investicijske dokumentacije (IP),
  • izdelava projektne dokumentacije (PID),
  • izdelava dokumentacije za preveritev javno-zasebnega partnerstva z izdelavo ocene možnosti javno zasebnega partnerja;
  • druge svetovalne storitve v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb,
  • nepovračljiv DDV.

Prvi rok za oddajo prijave je 28. 2. 2020, drugi rok 27. 3. 2020, treji rok 24. 4. 2020, četrti rok 29. 5. 2020 in skrajni rok 26. 6. 2020.

Celoten postopek prijave, odobritve nepovratnih sredstev in spremljanja storitve je podrobneje opredeljen v dokumentaciji poziva.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika