Novica

Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv, s katerim vabi potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA. Z nepovratnimi sredstvi v skupni višini cca. 1,5 mio EUR bo sofinancirana storitev izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja.

Prvi rok za oddajo prijave je 21. 6. 2019, drugi rok 30. 9. 2019 in skrajni rok 18. 11. 2019.

Ministrstvo za infrastrukturo je pri Evropski investicijski banki pridobilo nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (GovDER). Projekt je namenjen hitrejši pripravi in izboljšanju kakovosti ekonomske in tehnične dokumentacije za projekte celovite energetske prenove stavb ožjega in javnega sektorja  v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA  (v nadaljevanju: TP ELENA) so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.

Skupna višina nepovratnih sredstev znaša predvidoma 1.567.000 EUR in predstavlja skupni upravičeni strošek, od katerega je 90 % upravičenih stroškov sofinanciranih iz EU sredstev ELENA, za preostanek v višini 10 % pa morajo upravičenci zagotoviti lastna sredstva. Sredstva TP ELENA so na razpolago za črpanje v letih 2019 in 2020.

Predmet sofinanciranja so naslednje storitve izdelave ekonomske in tehnične dokumentacije v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb:

  • izdelava razširjenih energetskih pregledov (REP),
  • izdelava investicijske dokumentacije (IP),
  • izdelava projektne dokumentacije (PID),
  • izdelava dokumentacije za preveritev javno-zasebnega partnerstva z izdelavo ocene možnosti javno zasebnega partnerja;
  • druge svetovalne storitve v povezavi s celovito energetsko prenovo stavb,
  • nepovračljiv DDV.

Prvi rok za oddajo prijave v skladu z navodili iz pozivne dokumentacije je 21. 6. 2019, drugi rok 30. 9. 2019 in skrajni rok 18. 11. 2019.

Celoten postopek prijave, odobritve nepovratnih sredstev in spremljanja storitve je podrobneje opredeljen v dokumentaciji poziva.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika