Novica

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo na podlagi 41. člena Energetskega zakona (EZ-2) objavlja poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva ulica 30. En kandidat bo zaradi poteka mandata članu sveta agencije imenovan za obdobje šestih let.

Rok za prijavo je 2. 4. 2023.

S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje člana sveta Agencije za energijo. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov, ki se imenujejo za dobo šest let, pri čemer se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Član sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila in dokumente:

  • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
  • reference o strokovnosti;
  • dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da dovoljuje, da si potrdilo organ lahko pridobi sam iz uradnih evidenc (potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških);
  • izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
  • izjavo, da ni funkcionar v državnem organu;
  • izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
  • izjavo, da ne opravlja funkcije direktorja občinske uprave;
  • izjavo, da za kandidata oziroma z njim povezano osebo iz četrtega odstavka 42. člena EZ-2, ni podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka 42. člena EZ-2;
  • življenjepis na Europass obrazcu;
  • pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 23. 6. 2024 na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo; Langusova 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »Za poziv za člana sveta Agencije za energijo«.

Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, lahko ministrstvo povabi na razgovor. O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije.

Povezava na javni poziv

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika