Novica

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 392. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva ulica 30.

S pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje treh članov sveta Agencije za energijo. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov; trije kandidati bodo imenovani za obdobje šestih let. Po preteku mandatne dobe so kandidati lahko enkrat ponovno imenovani, pri čemer se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje za člana sveta.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:

  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko;
  • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
  • reference o strokovnosti;
  • potrdilo o nekaznovanosti oziroma izjavo, da si ga organ lahko pridobi sam;
  • izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
  • izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
  • izjavo, da za kandidata za predsednika oziroma člana sveta agencije ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
  • izjavo, da za kandidata za predsednika oziroma člana sveta agencije oziroma z njim povezana oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
  • življenjepis na europass obrazcu;
  • predlog vloge Sveta agencije.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 17. 1. 2017 na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom »Za poziv za člana sveta agencije«.

Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo povabilo na razgovor. O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije.

Podrobnosti


© 2012 - 2024 Portal Energetika