Novica

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 392. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15) objavlja poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva ulica 30. Poziv je ob

Rok za prijavo kandidatov je 3. 3. 2018.

S pozivom, ki je objavljen v Uradnem listu RS št. 9/18, ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov. Kandidat bo zaradi predčasnega prenehanja funkcije člana sveta agencije imenovan za preostanek trajanja funkcije (do 12. junija 2020). 

 K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:

  • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko;
  • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
  • reference o strokovnosti;
  • dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da si potrdilo organ lahko pridobi sam (potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških);
  • izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
  • izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
  • izjavo, da za člana sveta agencije ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
  • izjavo, da za kandidata za člana sveta agencije oziroma z njim povezana oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
  • življenjepis na europass obrazcu;
  • pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

 

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 3. 3. 2018 na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom »Za poziv za člana sveta agencije«.

Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo povabilo na razgovor. O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije.

Podrobnosti


© 2012 - 2024 Portal Energetika