Novica

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika ali člana sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 392. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, 60/2019 - uradno prečiščeno besedilo) objavlja poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika ali člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva ulica 30.

Rok za prijavo je 10. 10. 2021.

S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje predsednika ali člana sveta Agencije za energijo. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov, ki se imenujejo za dobo šest let, pri čemer se vsaka tri leta imenuje polovica članov sveta. Član sveta je lahko še enkrat ponovno imenovan, pri čemer se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje za člana sveta.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:

  • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
  • reference o strokovnosti;
  • dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več, pa obsodba še ni bila zbrisana oziroma izjavo, da si potrdilo organ lahko pridobi sam (potrdilo iz kazenske evidence, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških);
  • izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
  • izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
  • izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
  • izjavo, da za člana sveta agencije ni podan kateri od razlogov iz drugega odstavka 393. člena EZ-1;
  • izjavo, da za kandidata za člana sveta agencije oziroma z njim povezana oseba iz četrtega odstavka 393. člena EZ-1, ni podan kateri od razlogov iz tretjega odstavka 393. člena EZ-1;
  • življenjepis na Europass obrazcu;
  • pisno soglasje kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 10. 10. 2021 na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »Za poziv za predsednika oziroma člana sveta Agencije za energijo«. V prijavi kandidati navedejo, ali podajajo prijavo za predsednika ali člana sveta.

Kandidate, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo ministrstvo povabilo na razgovor. O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije.

Povezava na poziv

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika