Novica

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika oziroma člana sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu s četrtim odstavkom 392. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) objavlja poziv za zbiranje predlogov kandidatov za predsednika oziroma člana sveta Agencije za energijo.

S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje za predsednika oziroma člana sveta Agencije za energijo. Agencija za energijo ima sedež v Mariboru, Strossmayerjeva 30. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov; trije kandidati bodo imenovani za obdobje treh let, trije kandidati pa za obdobje šestih let. Po preteku mandatne dobe so kandidati lahko enkrat ponovno imenovani, pri čemer se imenovanje za predsednika šteje tudi za imenovanje za člana sveta.

Za predsednika ali člana sveta agencije se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije;
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustrezajo izobrazbi druge stopnje ustrezne smeri;
 • je strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike, pri čemer mora biti iz vsakega od navedenih strokovnih področij imenovan v svet agencije vsaj en član, oziroma predsednik;
 • ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje na kazen zapora šest mesecev ali več;
 • ni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
 • ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini.

Kandidat za predsednika oziroma člana sveta ne sme biti:

 • funkcionar v državnem organu;
 • javni uslužbenec v državnem organu;
 • zaposlen pri izvajalcu energetskih dejavnosti;
 • član organa upravljanja ali nadzora pri izvajalcu energetskih dejavnosti.

Kandidat za predsednika oziroma člana sveta ali z njim povezana oseba ne sme:

 • imeti lastniškega deleža pri izvajalcu energetskih dejavnosti; z lastniškim deležem v smislu te alineje so izenačene druge pravice, na podlagi katerih ima navedena oseba pravico do udeležbe pri dobičku, glasovalne pravice ali lahko prejme plačilo od takega izvajalca energetskih dejavnosti ali
 • opravljati kakršno koli delo, storitve ali dobave blaga za izvajalca energetskih dejavnosti, če bi to lahko vplivalo na neodvisno odločanje predsednika ali člana sveta v okviru njegove funkcije.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:

 • fotokopijo osebnega dokumenta s sliko;
 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi;
 • reference o strokovnosti;
 • potrdilo o nekaznovanosti oziroma izjavo, da si ga organ lahko pridobi sam;
 • izjavo, da ni poslanec Državnega zbora, član Vlade Republike Slovenije, državni sekretar ali član organa politične stranke;
 • izjavo, da ne opravlja funkcije župana ali podžupana v občini;
 • življenjepis na europass obrazcu;
 • predlog razvoja Agencije za energijo in vloge Sveta agencije.

Kandidate bo ministrstvo povabilo na razgovor v 8 dneh po preteku roka za zbiranje prijav. O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije v 30 dneh po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije. Kandidate bo o izboru pisno obvestil Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 28. 04. 2014 na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, s pripisom »Za poziv za predsednika oziroma člana sveta agencije«.

Vse dodatne informacije dobite pri Jasni Avbelj Hamzič, Direktorat za energijo, na tel. 01/478-74-88.

V besedilu razpisa za direktorja oziroma člana sveta uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

 

Poziv (Ur. l. RS št. 21/2014 - Razglasni del, stran 965)


© 2012 - 2024 Portal Energetika