Novica

Predlog novega Energetskega zakona EZ-1 sprejet na Vladi RS

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog Energetskega zakona. Energetski zakon je nov sistemski zakon, ki nadomešča obstoječo zakonodajo na tem področju. S predlogom Energetskega zakona se implementira 10 direktiv in določajo potrebni elementi za izvajanje Uredb EU. Vlada RS in resorno ministrstvo želita s predlogom energetskega zakona sistemsko urediti ključne tri energetske stebre: zanesljivost, konkurenčnost in nizkoogljičnost.

Obstoječi zakon je bil do sedaj spremenjen že petkrat, zato je postajal nepregleden in ni več dopuščal nadaljnjih novelacij z namenom prilagoditve našega pravnega reda evropskemu. Nov zakon bo v celoti prenesel evropsko zakonodajo na področju trga z energijo, energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije v nacionalni pravni red, povečal preglednost pravne ureditve na tem področju in tudi izpolnil odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije z dne 14. 04. 2011.


Na področju energetske politike zakon uvaja nove strateške dokumente kot so Energetski koncept Slovenije in Državni razvojni energetski načrt. S temi dokumenti se bomo pregledneje in lažje odločali o prihodnjem razvoju energetskega sektorja v državi.


Zakon na novo ureja skupna pravila notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom. Nova pravila predvsem krepijo konkurenco na trgu, pravice potrošnikov oz. odjemalcev ter neodvisnost nacionalnega regulativnega organa, hkrati pa povečujejo zanesljivost oskrbe.


Na področju obnovljivih virov zakon sledi konceptu in energetski politiki EU. Zaradi zagotavljanja bolj dolgoročno vzdržne podporne sheme je potrebno dati Vladi RS večja pooblastila pri odločanju o tem, katere tehnologije in v kakšnem obsegu se bodo spodbujale, da se zasleduje cilje akcijskih načrtov za OVE in URE, ter da se sprejmejo potrebne odločitve glede virov za podporno shemo.


Na področju energetske učinkovitosti so najpomembnejše novosti na področju stavbenega sektorja, kjer so možni tudi izjemni prihranki, in pri doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih. Vsi ukrepi so usmerjeni v spodbujanje večje energetske učinkovitosti na vseh področjih.


Osnovni cilj urejanja področja distribucije toplote in drugih energetskih plinov je zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe s toploto (in hladom) in drugimi energetskimi plini iz zaključenih omrežij. Pri tem je potrebno upoštevati naravni monopol distributerjev in predlog zakona temu primerno ureja zaščito odjemalcev tako glede oskrbe, kot tudi glede pogodbenih obvez in določanja cen.


© 2012 - 2023 Portal Energetika