Novica

Predlog Uredbe o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za gospodarstvo je v postopek za sprejem na vladi poslal predlog Uredbe o dopolnitvah uredbe o energetski infrastrukturi in ga objavilo na svojih spletnih straneh.

S predlaganimi dopolnitvami Uredbe o energetski infrastrukturi se odpravijo zapleti, ki so se pojavili v zadnjem času zaradi izdaje odločb pristojnih gradbenih inšpektorjev, da morajo investitorji naprav, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije, te naprave odstraniti, ker niso zanje predhodno pridobili gradbenega dovoljenja, čeprav so v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi Energetskega zakona, uvrščene med mikro proizvodne naprave.

S predlaganimi dopolnitvami se zato določajo pogoji za gradnjo in uporabo vseh vrst energetske infrastrukture ter njihovo priključevanje na omrežje, posebej pa se urejajo tiste naprave za proizvodnjo električne energije, za katere gradbeno in uporabno dovoljenje pred njihovo priključitvijo na elektroenergetsko omrežje ni potrebno. Takšne naprave opredeljujejo predlagane dopolnitve uredbe kot enostavne naprave za proizvodnjo električne energije, kot pogoj, da se jih lahko montira brez gradbenega dovoljenja, pa določajo še posebne zahteve, za katerih upoštevanje mora poskrbeti investitor takšnih naprav.


© 2012 - 2024 Portal Energetika