Novica

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela besedilo predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH) ter ga pošilja v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

S predlaganimi dopolnitvami zakona se zagotavlja pridobitev pravice do poklicne pokojnine za posamezne kategorije zaposlenih v javnem podjetju Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o. ter dodatna sredstva s strani Republike Slovenije za izplačevanje poklicnih pokojnin zaposlenih.

Cilji predlaganih dopolnitev je, da se upravičencem do poklicne upokojitve upoštevajo naslednji pogoji:

 • so bili zaposleni v Rudniku Trbovlje Hrastnik na dan 1. januar 2014;
 • so bili v obdobju med 1. 1. 2001 do 31. 12. 2013 neprekinjeno vključeni v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje;
 • do zaprtja rudnika RTH dopolnijo starost najmanj 49 let in 40 let pokojninske dobe;
 • se odpovejo pravici do odpravnine ob upokojitvi;
 • pravico do poklicne pokojnine uveljavijo do zaprtja rudnika RTH.

Upravičenec ima pravico:

 • do štetja dodane dobe v dolžini, ki ustreza zavarovalni dobi, ki se šteje s povečanjem na delovnem mestu na katerem je zaposleni opravljal delo od 1. 1. 2001 dalje;
 • do uveljavitve poklicne pokojnine, ko dopolni 40 let pokojninske dobe skupaj z dodano dobo in dopolni starost 49 let;
 • se mu odmeri poklicna pokojnina v višini, kot bi bila odmerjena starostna pokojnina za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe (brez dodane dobe) in brez prispevka za zdravstveno zavarovanje v času poklicne upokojitve;
 • se ga prostovoljno vključi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma izvede dokup, skladno z enajstim odstavkom 202. člena ZPIZ-2, na način, da se mu v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju pokojnina odmeri v višini 40 let pokojninske dobe brez zmanjšanja po prvem in drugem odstavku 38. člena ZPIZ-2;
 • primanjkljaj sredstev na osebnem računu zavarovanca Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja krije Republika Slovenija z enkratnim vplačilom;
 • upravičenec, ki je v skladu z zakonom prejel odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, odpravnino obdrži, vendar se ne glede na prejšnjo alinejo znesek enkratnega vplačila za kritje primanjkljaja sredstev na osebnem računu zniža za znesek izplačane odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Temu upravičencu se poklicna pokojnina odmeri glede na zbrana sredstva.

Vir: MzIP


© 2012 - 2023 Portal Energetika