Novica

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona za javno obravnavo. Cilj predloga zakona je uskladitev s predlogom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, s katerim se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/11/EU.

V skladu z Direktivo 2013/11/EU morajo države članice zagotoviti postopke izvdensodnega reševanja potrošniških sporov, z redkimi izjemami, na vseh področjih varstva potrošnikov, kar vključuje tudi spore, ki izvirajo iz dobave električne energije ali zemeljskega plina.

Novela zakona je pripravljena kot "paketni zakon" zaradi usklajevanja s predlogom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (v nadaljevanju besedila: ZIRPS) in Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov.

S predlogom zakona se spreminjajo 46., 50., 171.  in 175. člen ter 490. in 491. člen Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14).

Po določilu 50. in 175. člena EZ-1 so dobavitelji dolžni zagotoviti odjemalcem pregleden, enostaven in brezplačen postopek za obravnavo pritožb odjemalcev.

Sprememba 46., 50., 171. in 175. člena EZ-1 je potrebna zaradi uskladitve s predlogom ZIRPS, ki prenaša Direktivo 2013/11/EU in sistemsko ureja izvajalce in postopke izvdensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju besedila: IRPS). S predlogom zakona se odpravljajo razlike v ureditvi načel in pravil postopkov IRPS in predlogom ZIRPS, s čimer se zagotavlja notranja skladnost nacionalnega pravnega reda. Po predlogu zakona dobavitelj električne energije ali zemeljskega plina zagotovi postopek izvensodnega reševanja sporov s potrošniki v zvezi z dobavo električne energije ali zemeljskega plina pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Zaradi spremembe besedila 50. in 175. člena se morajo spremeniti tudi sklicevanja v 490. in 491. členu EZ-1, ki predpisujeta kazenske sankcije.Zaradi vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v Uradnem listu Republike Slovenije je dan predlog, da se predlog zakona skupaj (paketno) s predlogom ZIRPS, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in predlogom Zakona o spremembi Zakona o potrošniških kreditih obravnava na isti seji Državnega zbora Republike Slovenije.Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog novele zakona pošlje do vključno 12. 6. 2015.Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika