Novica

Predstavitev osnutka okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov NEPN na okolje

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

V Ljubljani je 21. novembra 2019 potekala predstavitev osnutka okoljskega poročila v procesu celovite presoje vplivov na okolje Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Udeleženci so se seznanili tudi s prihodnjimi koraki v procesu priprave NEPN.

Na posvetu je sodelovalo 43 udeležencev.
Predviden potek celovite presoje vplivov na okolje in sprejemanja NEPN

Namen predstavitve, na katero so bili vabljeni mnenjedajalci in organizacije s statusom stranskega udeleženca, je bil posvet o osnutku zaključkov okoljskega poročila.

V uvodnem delu so predstavniki konzorcija pod vodstvom Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV), ki zagotavlja strokovno podporo v procesu priprave osnutka okoljskega poročila, predstavili osnutek zaključkov presoje vplivov na okolje predlaganih ukrepov v NEPN po posameznih okoljskih ciljih.

V drugem delu posveta je sledila razprava, v kateri so udeleženci izpostavili pripombe in predloge osnutka okoljskega poročila. Na posvetu je sodelovalo 43 udeležencev.

Vsem deležnikom se za njihovo dosedanje sodelovanje in podane pripombe vljudno zahvaljujemo.

 

************************************************************************************

Prihodnji koraki

Skladno z ZVO-1 je Ministrstvo za infrastrukturo 13. novembra 2019 posredovalo dopolnjeni osnutek NEPN (4.0) in osnutek okoljskega poročila na Ministrstvo za okolje in prostor. Na podlagi posveta glede osnutka okoljskega poročila, ki je potekal 21. novembra 2019, in vseh pripomb, ki jih bosta Ministrstvo za infrastrukturo in konzorcij institucij pod vodstvom EIMV prejela, vključno z mnenjem Ministrstva za okolje in prostor glede ustreznosti okoljskega poročila, bo osnutek okoljskega poročila ustrezno popravljen in dopolnjen.

Vzporedno bo potekala priprava končnega dopolnjenega osnutka NEPN, ki bo zaključena decembra, ko bo pripravljeno še zadnje, tj. peto poglavje, ki bo podalo analizo ocene učinka predlaganih politik in ukrepov. Dokument bo tudi celovito usklajen z osnutkom okoljskega poročila in priporočili, ki so jih oblikovali izvajalci priprave osnutka okoljskega poročila.

Po pridobitvi mnenja o ustreznosti okoljskega poročila bo skladno z ZVO-1 sledila javna razgrnitev dopolnjenega osnutka NEPN in dopolnjenega osnutka okoljskega poročila. V tem času bo MZI organiziral več javnih predstavitev in posvetovanje z javnostjo, s ciljem javnosti ustrezno zagotoviti pravico dajati mnenja in pripombe na plan in okoljsko poročilo.

MZI bo v čim večji meri upošteval vsa prejeta pisna mnenja in pripombe ter osnutek NEPN in okoljsko poročilo ustrezno spremenilo ali dopolnilo in ju ponovno, skladno z ZVO-1, poslal na Ministrstvo za okolje in prostor. Slednji nato v 30 dneh od prejema predloga NEPN izda odločbo, s katero potrdi njegovo sprejemljivost, če presodi, da so vplivi izvedbe predloga NEPN na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi izvedbe predloga NEPN na okolje niso sprejemljivi.

Časovnico sprejema NEPN bo pomembno določila uspešnost izvedbe celovite presoje vplivov na okolje in morebiten postopek čezmejne presoje vplivov na okolje s sosednjimi državami. Po pridobitvi odločbe Ministrstva za okolje in prostor, s katero bo potrjena njegova sprejemljivost vplivov izvedbe NEPN na okolje, bo Ministrstvo za infrastrukturo dopolnjeni osnutek NEPN skladno s 24. členom EZ-1B predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika