Novica

Predviden dodatni rok za javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne vlagatelje k aktualnemu Javnemu razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), da v okviru razpisanih sredstev namerava objaviti dodatni rok za oddajo vlog. Predviden dodatni rok je 31. januar 2022.

»Vlagatelj« po javnem razpisu JOB_2021 je lahko občina. Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije. S sredstvi evropske kohezijske politike je sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije. Obdobje upravičenosti stroškov je za vse upravičene stroške operacije do 30. 9. 2023.

Ob tej najavi vse vlagatelje, ki nameravajo v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020 še predložiti vloge v sklopu javnega razpisa (tako na obstoječa jesenska roka v septembru in novembru 2021, kot na nov predviden skrajni rok v januarju 2022), vljudno naprošamo k posredovanju naslednjih podatkov o načrtovanih operacijah:

  • naziv operacije, naziv vlagatelja;
  • predviden rok oddaje vloge;
  • rok zaključka operacije;
  • ocenjena investicijska vrednost, ocenjena vrednost upravičenih stroškov in višina sofinanciranja;
  • dinamika financiranja, in sicer ločeno za leti 2022 in 2023.

Navedene podatke do 16. 7. 2021 posredujte po e-pošti "MZI - Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb" na poštni predal mzi.pp-epsping@govpong.si.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika