Novica

Predviden dodatni rok za povabili posredniškim organom k oddaji vlog za energetsko prenovo stavb ožjega in širšega javnega sektorja

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne prijavitelje v sklopu obstoječih Povabil posredniškim organom k oddaji vloge za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (Povabilo OJS_2021) in širšega javnega sektorja (Povabilo ŠJS_2021), da v okviru razpisanih sredstev namerava objaviti dodatni rok za oddajo vlog. Predviden dodatni rok je 24. januar 2022.

Prijavitelj po Povabilu OJS_2021 je oseba ožjega javnega sektorja, prijavitelj po Povabilu ŠJS_2021 pa oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Vlogo na vsako od povabil lahko odda samo posredniški organ, in sicer skupaj s spremnim dopisom, s katerim potrjuje, da je vlogo prijavitelja pregledal in da se z vlogo strinja. S sredstvi evropske kohezijske politike je sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije. Po povabilih se morajo operacije zaključiti najkasneje do 30. 9. 2023.

Ob tej najavi vse posredniške organe (in prijavitelje), ki nameravajo v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020 še oddati vloge v sklopu povabila OJS in ŠJS (tako na obstoječa jesenska roka v septembru in novembru 2021, kot na nov predviden skrajni rok v januarju 2022), vljudno naprošamo k posredovanju naslednjih podatkov o načrtovanih operacijah:

  • naziv operacije, naziv posredniškega organa in naziv prijavitelja;
  • predviden rok oddaje vloge;
  • rok zaključka operacije;
  • ocenjena investicijska vrednost, ocenjena vrednost upravičenih stroškov in višina sofinanciranja;
  • dinamika financiranja; in sicer ločeno za leti 2022 in 2023.

Navedene podatke do 16. 7. 2021 posredujte po e-pošti "MZI - Projektne pisarne za energetsko prenovo stavb" na poštni predal mzi.pp-epsping@govpong.si.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika